Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Sanitarni / Sanitarno-ekološki tehničar Puno radno vreme

na Gradski zavod za javno zdravlje u Beograd (Poslato na 22-03-2019)

Gradski zavod za javno zdravlje, Beograd

Na osnovu člana 31. Zakona o radu (“Sl. Glasnik RS” br. 24/2005,61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014), člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (“Službeni glasnik R.S.” broj 106/2018), član 21. Statuta Gradskog zavoda za javno zdravlje, Beograd, a u skladu sa Zaključkom 51 br. 12611/2018 od 25.12.2018.godine, Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i Odluke direktora Gradskog zavoda broj V-5-1720/1 od 20.03.2019 godine, raspisuje se:

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos I

1. Jedan (1) izvršilac na radno mesto SANITARNI/SANITARNO- EKOLOŠKI TEHNIČAR – za rad u Centru za kontrolu i prevenciju bolesti, Jedinica za zdravstveni nadzor, zbog povećanog obima posla u trajanju do dva meseca.

Opis posla: uzima uzorke za ispitivanje i vrši njihovu analizu; prikuplja i obrađuje podatke o higijenskom stanju i bolestima; sprovodi mere za sprečavanje širenja zaraznih bolesti; učestvuje u procedurama skupljanja i uklanjanja medicinskog otpada; uzima i uzorkuje biološki i drugi materijal za laboratorijsku dijagnostiku u Zavodu i na terenu; vodi evidenciju lica koja podležu obavezi zdravstvenog nadzora; učestvuje u epidemiološkom izviđanju i istraživanju u vanrednim situacijama; učestvuje u sprovođenju zdravstveno-vaspitnog rada; vrši unos podataka u elektronsku bazu podataka, određuje vrstu pregleda i naplatu; primenjuje dokumenta sistema menadžmenta u skladu sa nadležnostima; obavlja i druge poslove po nalogu koordinatora tehničara, glavnog tehničara Centra i načelnika Jedinice.

Uslovi: – srednje obrazovanje medicinske struke; – stručni ispit; – licenca; – najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju; – vozač B kategorije; – poznavanje rada na računaru.

Dodatni uslov: – prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima će se sagledati kao prednost.

Zainteresovani kandidati uz prijavu na oglas podnose fotokopije ( neoverene ) sledećih dokumenata:
• diplomu/uverenje o završenoj srednjoj medicinskoj školi;
• uverenje o položenom stručnom ispitu;
• licencu/ potvrdu o podnetom zahtevu za izdavanje licence;
• fotokopiju vozačke dozvole;
• potvrdu ili sertifikat o poznavanju rada na računaru;
• izvod iz matične knjige rođenih i venčanih (ako je došlo do promene prezimena);
• uverenje o državljanstvu;
• fotokopiju/očitanu ličnu kartu;
• potpunu ličnu i radnu biografiju sa adresom, kontakt telefonom i e-mail adresom.

II

Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa mogu biti pozvani na razgovor ukoliko su potrebne dodatne informacije koje mogu biti važne za donošenje odluke o prijemu.

III

Rok za podnošenje prijava je 8 ( osam ) dana od dana objavljivanja oglasa na internet portalu Nacionalne službe za zapošljavanje.

Oglas će takođe biti objavljen i na internet portalu Ministarstva zdravlja.

Prijavu sa dokumentacijom (u zatvorenoj koverti) dostaviti poštom ili lično (Arhiva Zavoda) na adresu:
Gradski zavod za javno zdravlje, Beograd, Bulevar Despota Stefana 54a – Odeljenje za pravne poslove sa naznakom “Prijava na oglas za prijem u radni odnos za radno mesto (navesti naziv radnog mesta kao i Centar odnosno Jedinicu u kojoj se to radno mesto nalazi)”. Obavezno navesti ime i prezime.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave koje ne sadrže gore tražene podatke neće se razmatrati.

Dostavljena dokumenta se ne vraćaju.

Odluka o izboru kandidata će biti objavljena na sajtu Gradskog zavoda za javno zdravlje, Beograd www.zdravlje.org.rs u delu Oglasi i neće se dostavljati učesnicima javnog oglasa.
Rok za dostavljanje prijava je
29.03.2019.Skoro postavljeni poslovi Gradski zavod za javno zdravlje


Pregledano: 736 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters