Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Laboratorijski tehničar u dijagnostici Puno radno vreme

na Institut za onkologiju Vojvodine u Novi Sad (Poslato na 26-03-2019)

Na osnovu člana 17. Statuta Instituta za onkologiju Vojvodine, člana 9. i 10. Kolektivnog ugovora Instituta za onkologiju Vojvodine, u skladu sa Kadrovskim planom za Institut za onkologiju Vojvodine za 2018. godinu br.112-01-200/2018-02 od 09.07.2018. godine i Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu (“Sl. glasnik RS”, br. 61/2017, 82/2017, 92/2017, 111/2017, 14/2018, 45/2018, 78/2018, 89/2018 i 102/2018) i Odluke Direktora Instituta za onkologiju Vojvodine broj4/19/1-899 od 20.03.2019. godine, raspisuje se

OGLAS

za prijem u radni odnos na određeno vremesa punim radnim vremenom do povratka privremeno odsutnog zaposlenog

1) Laboratorijski tehničar u dijagnostici- 1 izvršilac Uslovi za obavljanje posla:

- srednje obrazovanje iz oblasti medicine – smer za laboratorijskog tehničara,

- stručni ispit,

- licenca,

- najmanje šest meseci radnog iskustva na poslovima u struci.

Opis poslova: prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova Instituta za onkologiju Vojvodine u Odeljenju za molekularnu biohemiju sa hematološkom i imunobiološkomlaboratorijom. Zainteresovani kandidati podnose:

svojeručno potpisanu molbu za prijem i biografiju, sa adresom, kontakt telefonom, e-mejl adresom i izjavom da su zdravstveno sposobni za tražene poslove i da se protiv njih ne vodi krivični postupak,
fotokopiju diplome o završenojškoli,
fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu;
fotokopiju lične karte ili očitane podatke sa lične karte (ukoliko je čipovana),
fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih,
fotokopiju izvoda iz matične knjige venčanih (ukoliko su diplome ili uverenja izdati na devojačko prezime),
fotokopiju licence ili rešenja o upisu u imenik odgovarajuće Komore,
fotokopiju radne knjižice ili dokaz o radnom iskustvu. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Institut za onkologiju Vojvodine.

Kandidati koji se blagovremeno jave na oglas sa potpunom konkursnom dokumentacijom i koji ispunjavaju uslove oglasa mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za donošenje odluke o prijemu. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja kod Nacionalne službe za zapošljavanje, Filijala Novi Sad, i na internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

Prijavu dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „za konkurs za prijem na određeno vremedo povratka privremeno odsutnog zaposlenog“ i nazivom radnog mesta za koje se konkuriše, na adresu: Institut za onkologiju Vojvodine, 21204 Sremska Kamenica, Put doktora Goldmana 4.

Nakon raspisivanja oglasa, a pre isteka roka za predaju oglasa, imenovaće se Komisija za prijem.

Odluka o izboru kandidata doneće se u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava i ista će biti objavljena na veb-stranici Instituta za onkologiju Vojvodine (www.onk.ns.ac.rs). Kandidati koji ne budu izabrani neće biti posebno obaveštavani o rezultatima oglasa. Priložena konkursnadokumentacija neće se vraćati kandidatima.

Kandidat koji bude izabran za prijem u radni odnos na određeno vreme pre sklapanja Ugovora o radu biće dužan da dostavi:dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti; dokaz o započetoj ili izvršenoj imunizaciji na hepatitis B; lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa na radnim mestima sa povećanim rizikom prema Aktu o proceni rizikaInstituta za onkologiju Vojvodine; uverenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak (uverenje izdaje nadležni sud); overene fotokopije diplome, uverenja o položenom stručnom ispitu i licence ili rešenja o upisu u imenik nadležne komore Srbije; fotokopiju odjave na prethodno osiguranje – M obrazac; i radnu knjižicu.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prof. dr Zoran Radovanović,

direktor Instituta za onkologiju Vojvodine

Rok za dostavljanje prijava je
02.04.2019.Skoro postavljeni poslovi Institut za onkologiju Vojvodine


Pregledano: 554 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters