Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik stručnih predmeta poljoprivredne struke... Puno radno vreme

na SREDNjA POLjOPRIVREDNA ŠKOLA ZRENjANIN u Zrenjanin (Poslato na 27-03-2019)

SREDNjA POLjOPRIVREDNA
ŠKOLA ZRENjANIN
23000 Zrenjanin, Makedonska 2
tel. 023/562-189

Nastavnik stručnih predmeta poljoprivredne struke za predmete 1) Cvećarstvo - 5% radnog vremena (za obrazovni profil tehničar hortikulture), 2) Organska proizvodnja u voćarstvu i vinogradarstvu - 10% radnog vremena (za obrazovni profil poljoprivredni tehničar), 3) Praktična nastava - blok u okviru predmeta Zaštita bilja 4,34% (obrazovni profil poljoprivredni tehničar, 2. razred)
19,34% radnog vremena, na određeno vreme radi zamene odsutne zaposlene preko 60 dana
1 izvršilac

USLOVI: U radni odnos može biti primljen kandidat koji ispunjava sledeće uslove: posedovanje odgovarajućeg obrazovanja i to:

Za nastavnika stručnih predmeta poljoprivredne struke za predmet Cvećarstvo: diplomirani inženjer poljoprivrede za hortikulturu; diplomirani inženjer poljoprivrede, smerovi: hortikultura, ratarsko-povrtarski, opšti ili ratarstvo-povrtarstvo; diplomirani inženjer poljoprivrede za ratarstvo; diplomirani inženjer poljoprivrede za ratarstvo i povrtarstvo; diplomirani inženjer poljoprivrede odsek ili smer ratarski; diplomirani inženjer poljoprivrede za voćarstvo i vinogradarstvo; diplomirani inženjer poljoprivrede, smer ili odsek voćarsko-vinogradarski; diplomirani inženjer šumarstva za pejzažnu arhitekturu; diplomirani inženjer agronomije; master inženjer poljoprivrede, prethodno završene osnovne akademske studije na odsecima: Hortikultura, Ratarstvo i povrtarstvo, ili Voćarstvo i vinogradarstvo; master inženjer šumarstva, prethodno završene osnovne akademske studije na odseku: Pejzažna arhitektura; master inženjer šumarstva, odnosno poljoprivrede, prethodno završene osnovne akademske studije iz oblasti: Pejzažne arhitekture i hortikulture.

Za nastavnika stručnih predmeta poljoprivredne struke za predmet Organska proizvodnja u voćarstvu i vinogradarstvu: diplomirani inženjer poljoprivrede za voćarstvo i vinogradarstvo; diplomirani inženjer poljoprivrede, odsek ili smer voćarsko-vinogradarski; diplomirani inženjer poljoprivrede, opšti smer; diplomirani inženjer poljoprivrede za hortikulturu; diplomirani inženjer agronomije; master inženjer poljoprivrede, prethodno završene osnovne akademske studije na odseku: Voćarstvo i vinogradarstvo.

Za nastavnika stručnih predmeta poljoprivredne struke za predmet Praktična nastava - blok u okviru predmeta zaštita bilja: diplomirani inženjer poljoprivrede za zaštitu bilja i prehrambenih proizvoda; diplomirani inženjer poljoprivrede smerovi: zaštita bilja, ratarsko-povrtarski, ratarstvo-povrtarstvo ili opšti; diplomirani inženjer poljoprivrede, smer ili odsek za zaštitu bilja; diplomirani inženjer agronomije; diplomirani inženjer poljoprivrede za ratarstvo; diplomirani inženjer poljoprivrede za ratarstvo i povrtarstvo; diplomirani inženjer poljoprivrede, odsek ili smer ratarski; master inženjer poljoprivrede, prethodno završene osnovne akademske studije na odsecima: Fitomedicina ili Ratarstvo i povrtarstvo.

Kandidat pored opštih uslova propisanih članom 24 stav 1 Zakona o radu (“Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - odluka US i 113/2017), treba da ispunjava i posebne uslove propisane članom 139 stav 1 tačke. 1, 2, 3, 4 i 5 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS” broj 88/2017, 27/2018 - dr. zakoni i 10/2019), odnosno da: 1) ima odgovarajuće obrazovanje; 2) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) ima državljanstvo Republike Srbije; 5) zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

OSTALO: Kandidat uz popunjen prijavni formular koji preuzima sa zvanične internet stranice Ministarstva, prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, dostavlja još i: kratku biografiju; overenu fotokopiju diplome ili uverenja o stečenom odgovarajućem obrazovanju; uverenje o državljanstvu ne starije od 6 meseci (original ili overenu fotokopiju); izvod iz matične knjige rođenih (original ili overenu fotokopiju ne stariju od 6 meseci); uverenje iz kaznene evidencije nadležne policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova kao dokaz da lice nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; ukoliko kandidat nije stekao obrazovanje na srpskom jeziku, u obavezi je da dostavi dokaz o položenom ispitu iz srpskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove. Dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima (lekarsko uverenje) - podnosi samo izabrani kandidat, pre zaključenja ugovora o radu. Rok za podnošenje prijava sa potrebnim dokazima o ispunjavanju uslova konkursa je 8 dana, računajući od dana objavljivanja u publikaciji “Poslovi”. Nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave neće biti razmatrane. Prijave treba poslati na gorenavedenu adresu, sa naznakom „Za konkurs”. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod sekretara škole i preko telefona: 023/562-189.


Pregledano: 823 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters