Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Poslovi u oblasti sporta; poslovi saradnje sa organizacijama civilnog društva ... Puno radno vreme

na GRAD PIROT - Gradska uprava u Pirot (Poslato na 03-04-2019)

GRAD PIROT
GRADSKA UPRAVA
18300 Pirot, Srpskih vladara 82

Poslovi u oblasti sporta; poslovi saradnje sa organizacijama civilnog društva; poslovi saradnje sa crkvama i verskim zajednicama i poslovi kontrole narativnih i finansijskih izveštaja u oblasti sporta, organizacija civilnog društva i verskih zajednica
Odeljenje za vanprivredne delatnosti, Odsek za poslove obrazovanja, kulture, sporta, javnog informisanja, udruženja građana i protokol, zvanje: savetnik

Opis poslova:obavlja poslove u oblasti sporta koji su u nadležnosti JLS; prati i usmerava rad sportskih klubova i teritorijalnog sportskog saveza i ostalih organizacija u obalasti sporta, prikuplja i evidentira podatke vezane za oblast sporta; prati i sprovodi propise iz oblasti sporta; planira razvoj i prati ostvarivanje aktivnosti u oblasti sporta kroz izradu, sprovođenje, praćenje, izveštavanje i vrednovanje programa razvoja sporta; prati realizaciju usvojenih programa i finansijskih planova budžetskih korisnika i korisnika koji sredstva iz budžeta realizuju u okviru programa i projekata od javnog interesa u oblasti sporta; izrađuje informativne i druge materijale o stanju razvoja sporta, školskog sporta i ostalih oblasti sporta, stanju sportskih objekata i sportskih klubova; učestvuje u postupku za dodeljivanje sredstva za finansiranje, odnosno sufinansiranje sportskih programa koji se finansiraju iz budžeta; uređuje i vodi evidenciju u oblasti sporta od značaja za grad; obavlja poslove u vezi sa zadužbinama i fondacijama čiji je osnivač lokalna samouprava. Predlaže i unapređuje mehanizme saradnje jedinice lokalne samouprave sa organizacijama civilnog društva u cilju stvaranja redovne komunikacije, saradnje i njihovog uključivanja u donošenje odluka i izradu propisa na lokalnom nivou; pruža podršku u iniciranju, organizovanju i održavanju javnih rasprava i konsultacija sa organizacijama civilnog društva; inicira i organizuje redovne sastanke između donosioca odluka jedinica lokalne samouprave i zainteresovanih organizacija civilnog društva po podnetom pitanju; obezbeđuje učešće OCD u procesu izrade budžeta i razmatranju prioriteta za finansiranje projekata i programa OCD; prikuplja podatke i izveštava o saradnji organizacija civilnog društva sa organima jedinica lokalne samouprave; vodi evidenciju o primerima dobre prakse, kao i problemima u međusobnoj saradnji; održava komunikaciju i saradnju sa kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom i priprema godišnje izveštavanje o ostvarenoj saradnji između jedinice lokalne samouprave i OCD; kontinuirano radi na formiranju i redovnom ažuriranju baze podataka o lokalnim OCD, po sektorima/oblastima; stara se o redovnom prenošenju informacija od značaja za rad organizacija civilnog društva, što podrazumeva i obaveštavanje javnosti putem jedinice lokalne samouprave o svim relevantnim pitanjima za rad OCD; promoviše potrebu uključivanja OCD u procese donošenja propisa i saradnju sa javnom upravom u jedinici lokalne samouprave; prikuplja podatke i priprema izveštaje o saradnji organa JLS i OCD i njihovom učešću u procesu donošenja propisa; podstiče saradnju i umrežavanje unutar civilnog sektora; vrši kontrolu narativnih i finansijskih izveštaja u oblasti sporta, organizacija civilnog društva i verskih zajednica; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca, načelnika Odeljenja i načelnika Gradske uprave.

USLOVI: stečeno visoko obrazovanje pravne ili ekonomske struke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru (MS Office paket i internet). U izbornom postupku proverava se za radno mesto: primena propisa u oblasti: sporta na osnovu Zakona o sportu i Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta - usmeno, organizacija civilnog društva na osnovu Zakona o udruženjima i Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja - usmeno, verskih zajednica na osnovu Zakona o crkvama i verskim zajednicama - usmeno, poznavanje rada na računaru - praktičnim radom na računaru ili uvidom u dokaz o poznavanju rada na računaru, veština komunikacije - usmeno. Mesto rada: Gradska uprava Grada Pirota, Srpskih vladara 82. Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je 15 dana. Rok počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi” i narednog dana od dana objavljivanja obaveštenja o javnom konkursu u dnevnom listu „Danas“. Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Vesna Vlatković, telefon: 010/305536, e-mail: opstiposlovi@pirot.rs. Adresa na koju se podnosi prijava za javni konkurs: Gradska uprava Grada Pirota, Srpskih vladara 82, Pirot, sa naznakom: “Za javni konkurs” i navodom radnog mesta za koje se prijava podnosi. Trajanje radnog odnosa: Za navedeno radno mesto, radni odnos se zasniva na neodređeno vreme. Uslovi za rad na radnim mestima: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije pravnosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci. Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs: svojeručno potpisana prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu (ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresa stanovanja, kontakt telefon, podaci o obrazovanju, podaci o vrsti i dužini radnog iskustva s kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs i odgovornosti na tim poslovima, podaci o stručnom usavršavanju), original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu Republike Srbije; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija uverenja da lice nije pravnosnažno osuđivano na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci; overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima ako lice ima položen državni stručni ispit (lica sa položenim pravosudnim ispitom umesto uverenja o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima dostavljaju original ili overenu fotokopiju uverenja o položenom pravosudnom ispitu), original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kojem periodu je stečeno radno iskustvo), dokaz da licu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa. Svi dokazi prilažu se u originalu ili u fotokopiji koja je overena u opštini, sudu ili kod javnog beležnika. Napomena: Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih i uverenje da kandidat nije pravnosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci. Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj 18/16) propisano je, između ostalog, da je organ dužan da po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom, vrši uvid u podatke o činjenicama neophodnim za odlučivanje o kojima se vodi službena evidencija, da ih pribavlja i obrađuje (član 9 stav 3); da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Ako stranka u roku ne podnese lične podatke neophodne za odlučivanje organa, zahtev za pokretanje postupka će se smatrati neurednim (član 103 stav 3). Navedene dokaze kandidat može da dostavi uz prijavu i sam, a u cilju efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka. Potrebno je da kandidat, uz napred navedene dokaze, dostavi izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti - da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Navedenu izjavu moguće je preuzeti na internet prezentaciji Grada Pirota u delu „Konkursi“ ili na šalteru br. 1 u Uslužnom centru Gradske uprave. Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz napred navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa. Provera osposobljenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku: Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašeno radno mesto, naznačene stručne osposobljenosti, veštine i znanja koje se vrednuju u izbornom postupku biće proveravane u prostorijama Gradske uprave Grada Pirota, Srpskih vladara 82, s tim što će kandidati o datumu i vremenu biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona ili adrese) koje navedu u svojim prijavama. Napomene: Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu, organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave podležu probnom radu od 6 meseci. kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada. Kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu. Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini ili sudu ili od strane javnog beležnika biće odbačene zaključkom konkursne komisije. Javni konkurs sprovode konkursne komisije koje je imenovao načelnik Gradske uprave Grada Pirota. Ovaj oglas objavljuje se na veb-stranici www.pirot.rs, na oglasnoj tabli Gradske uprave, u publikaciji Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi”, a u dnevnim novinama “Danas“ objavljuje se Obaveštenje o javnom konkursu i adresa internet prezentacije na kojoj je objavljen oglas. Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.


Pregledano: 1829 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters