Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta) Puno radno vreme

na EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA BOR u Bor (Poslato na 17-04-2019)

EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA BOR
19210 Bor, Beogradska 10

Nastavnik turističke grupe predmeta
na određeno vreme do povratka zaposlene sa odsustva radi posebne nege deteta, do 22. avgusta 2019. godine

USLOVI: stepen stručne spreme: studije drugog stepena (master akademske studije) za kandidate koji su stekli obrazovanje po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, za kandidate koji su stekli obrazovanje po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Kandidat treba da ispunjava uslove u pogledu stepena i vrste obrazovanja nastavnika iz Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Trgovina, ugostiteljstvo i turizam („Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik”, br. 5/2015, 16/2015, 19/2015, 11/2016, 2/2017 i 13/2018), odnosno da je: diplomirani ekonomist; diplomirani turizmolog; diplomirani geograf - turizmolog; diplomirani geograf (turizmolog); diplomirani ekonomista - menadžer za turizam, smer turistički menadžment; diplomirani ekonomista - menadžer za hotelijerstvo, smer hotelijerski menadžment; diplomirani menadžer u hotelijerstvu; master ekonomista, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti Ekonomije; master turizmolog, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti geografije ili u oblasti Ekonomije; master ekonomista, prethodno završene osnovne akademske studije na studijskom programu Turizam i hotelijerstvo; master menadžer, prethodno završene osnovne akademske studije na studijskom programu: menadžer u turizmu ili menadžer u hotelijerstvu.

Nastavnik matematike
sa 83,33% radnog vremena, na određeno vreme do povratka zaposlene sa odsustva radi održavanja trudnoće (okvirno do kraja avgusta 2019. godine)

USLOVI: stepen stručne spreme: studije drugog stepena (master akademske studije) za kandidate koji su stekli obrazovanje po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, za kandidate koji su stekli obrazovanje po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Kandidat treba da ispunjava uslove u pogledu stepena i vrste obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama („Sl. glasnik RS- Prosvetni glasnik”, br. 5/15, 10/16, 2/17 i 13/18), odnosno daje: profesor matematike; diplomirani matematičar; diplomirani matematičar za teorijsku matematiku i primene; diplomirani matematičar za računarstvo i informatiku; diplomirani matematičar - informatičar; diplomirani matematičar - profesor matematike; diplomirani matematičar za matematiku ekonomije; profesor matematike - teorijsko usmerenje; profesor matematike - teorijski smer; profesor matematike i računarstva; profesor informatike - matematike; profesor hemije - matematike; profesor geografije - matematike; profesor fizike - matematike; profesor biologije - matematike; diplomirani matematičar - astronom; diplomirani matematičar - teorijska matematika; diplomirani matematičar - primenjena matematika; diplomirani matematičar - matematika finansija; diplomirani inženjer matematike (sa izbornim predmetom Osnovi geometrije); diplomirani informatičar; diplomirani profesor matematike - master; diplomirani matematičar - master; master matematičar; master profesor matematike. Lice koje je steklo akademsko zvanje master mora imati prethodno završene osnovne akademske studije na studijskim programima Matematika ili Primenjena matematika (sa položenim ispitom iz predmeta Geometrija ili Osnovi geometrije).

Nastavnik računarstva i informatike
sa 20% radnog vremena, na određeno vreme do povratka zaposlene sa odsustva radi održavanja trudnoće (okvirno do kraja avgusta 2019. godine)

USLOVI: stepen stručne spreme: studije drugog stepena (master akademske studije) za kandidate koji su stekli obrazovanje po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, za kandidate koji su stekli obrazovanje po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Kandidat treba da ispunjava uslove u pogledu stepena i vrste obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama („Sl. glasnik RS- Prosvetni glasnik”, br. 5/15, 10/16, 2/17 i 13/18), odnosno da je: profesor informatike, odnosno diplomirani informatičar; profesor matematike i računarstva; profesor matematike, odnosno diplomirani matematičar, smer računarstvo i informatika; diplomirani matematičar za računarstvo i informatiku; diplomirani inženjer elektrotehnike, svi smerovi, odnosno odseci; diplomirani inženjer elektronike, svi smerovi, odnosno odseci; diplomirani inženjer za informacione sisteme, odnosno diplomirani inženjer organizacije za informacione sisteme ili diplomirani inženjer organizacionih nauka, odseci za informacione sisteme, informacione sisteme i tehnologije; diplomirani inženjer informatike, odnosno diplomirani inženjer računarstva; diplomirani ekonomist, smerovi: kibernetsko-organizacioni, ekonomska statistika i informatika, ekonomska statistika i kibernetika, statistika i informatika ili statistika, informatika i kvantna ekonomija; profesor tehnike i informatike; diplomirani matematičar; diplomirani informatičar; diplomirani informatičar - poslovna informatika; diplomirani informatičar - profesor informatike; diplomirani informatičar - master; diplomirani profesor informatike - master; diplomirani informatičar - master poslovne informatike; diplomirani profesor tehnike i informatike - master; master matematičar; master informatičar; master inženjer elektrotehnike i računarstva; master inženjer informacionih tehnologija; master profesor tehnike i informatike; master inženjer organizacionih nauka (studijski program Informacioni sistemi i tehnologije ili Softversko inženjerstvo i računarske nauke); master dizajner medija u obrazovanju; master profesor informatike i matematike. Lice koje je steklo akademsko zvanje master mora imati, u okviru završenih studija, položenih najmanje pet predmeta iz oblasti računarstva i informatike (od toga najmanje jedan iz oblasti Programiranje) i najmanje dva predmeta iz jedne ili dve sledeće oblasti - Matematika ili Teorijsko računarstvo, što dokazuju potvrdom izdatom od strane matične visokoškolske ustanove. Nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada iz predmeta Računarstvo i informatika može da izvodi i lice koje je steklo akademsko zvanje master, a u okviru završenih studija ima položenih najmanje pet predmeta iz oblasti računarstva i informatike (od toga najmanje jedan iz oblasti Programiranje) i najmanje dva predmeta iz jedne ili dve sledeće oblasti - Matematika ili Teorijsko računarstvo. Nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada iz predmeta Računarstvo i informatika može da izvodi i lice koje je na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, savladalo program računarstva i informatike u trajanju od najmanje četiri semestra. Ukoliko škola preuzimanjem ili konkursom ne zasnuje radni odnos sa licem koje ispunjava uslove iz st. 1, 3 i 4 ove tačke, nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada za predmet Računarstvo i informatika mogu da izvode i lica koja su stekla stručni naziv strukovni specijalista, ako u okviru završenih studija imaju položenih najmanje pet predmeta iz oblasti računarstva i informatike (od toga najmanje jedan iz oblasti Programiranje) i najmanje dva predmeta iz jedne ili dve sledeće oblasti - Matematika ili Teorijsko računarstvo. Ispunjenost uslova iz st. 2-5 ove tačke utvrđuje ministarstvo nadležno za poslove obrazovanja, na osnovu nastavnog plana i programa studija, odnosno studijskog programa.

OSTALO: Kandidat treba da, pored opštih uslova, ispunjava i sledeće uslove: ima odgovarajuće obrazovanje iz čl. 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 - drugi zakoni i 10/2019); ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; ima državljanstvo Republike Srbije; zna jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Radi prijavljivanja na konkurs kandidat dostavlja: prijavni formular sa internet sajta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kratku biografiju sa naznakom radnog mesta za koje se prijavljuje i spiskom dokumenata koje prilaže; diplomu ili uverenje o stručnoj spremi; dokaz o ispunjenosti uslova iz čl. 142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja: obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po šest iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova; original/overena kopija uverenja o državljanstvu Republike Srbije; original/overena kopija uverenja o neosuđivanosti; izvod iz matične knjige rođenih. Dokumenta se prilažu u originalu ili overenom prepisu - fotokopijama. Rok za prijavu je osam dana od dana objavljivanja oglasa u listu „Poslovi“. Prijave slati na adresu: Ekonomsko-trgovinska škola, Beogradska 10, 19210 Bor. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Konkurs za prijem u radni odnos sprovodi Konkursna komisija koju će direktor imenovati posebnim rešenjem. Kandidati koji budu izabrani u uži izbor biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima. Kandidat koji bude izabran, pre zaključenja ugovora o radu dostavlja uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima.


Pregledano: 1120 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters