Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Pedagog škole; Profesor računarstva i informatike Puno radno vreme

na SREDNjA ŠKOLA „NIKOLA TESLA” u Boljevac (Poslato na 18-04-2019)

SREDNjA ŠKOLA „NIKOLA TESLA”
19370 Boljevac, Kneza Miloša 13

Pedagog škole
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI: Kandidat treba da ispunjava sledeće uslove u pogledu vrste stručne spreme: diplomirani pedagog, profesor pedagogije, diplomirani školski psiholog- pedagog, diplomirani pedagog - master, master pedagog.

Profesor računarstva i informatike
sa 80% radnog vremena, na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI: 1) profesor informatike, odnosno diplomirani informatičar; 2) profesor matematike, odnosno diplomirani matematičar, smer računarstvo i informatika; 3) diplomirani inženjer elektrotehnike, svi smerovi osim energetskog; 4) diplomirani inženjer elektronike, svi smerovi osim industrijske energetike; 5) diplomirani inženjer za informacione sisteme, odseci za informacione sisteme informacione sisteme i tehnologije; 6) diplomirani inženjer organizacije za informacione sisteme, odseci za informacione sisteme i informacione sisteme i tehnologije; 7) diplomirani inženjer organizacionih nauka, odseci za informacione sisteme, informacione sisteme i tehnologije, odsek za upravljanje kvalitetom; 8) diplomirani inženjer informatike, odnosno diplomirani inženjer računarstva; 9) diplomirani ekonomist, smerovi: kibernetsko-organizacioni, ekonomska statistika i informatika, ekonomska statistika i kibernetika, statistika i informatika ili statistika, informatika i kvantna ekonomija; 10) diplomirani informatičar; 11) diplomirani informatičar - poslovna informatika; 12) diplomirani informatičar - profesor informatike; 13) diplomirani informatičar - master; 14) diplomirani profesor informatike - master; 15) diplomirani informatičar - master poslovne informatike; 16) diplomirani inženjer organizacionih nauka - master, studijski program Informacioni sistemi i tehnologije; 17) master matematičar; 18) master informatičar; 19) master inženjer elektrotehnike i računarstva; 20) master inženjer informacionih tehnologija; 21) master inženjer organizacionih nauka (studijski program Informacioni sistemi i tehnologije ili Softversko inženjerstvo i računarske nauke); 22) master profesor informatike i matematike; 23) master inženjer softvera; 24) master inženjer informacionih tehnologija i sistema; 25) master profesor predmetne nastave (prethodno završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet). Lica iz stava 1 ove tačke koja su stekla akademsko zvanje master, moraju imati, u okviru završenih studija, položeno najmanje pet informatičkih predmeta (od toga najmanje jedan iz oblasti Programiranje i najmanje jedan iz oblasti Objektno orijentisano programiranje) i najmanje tri predmeta iz oblasti Matematika, što dokazuju potvrdom izdatom od strane visokoškolske ustanove. Nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada iz predmeta Računarstvo i informatika može da izvodi i lice koje je steklo akademsko zvanje master, a u okviru završenih studija ima položenih najmanje pet informatičkih predmeta (od toga najmanje jedan iz oblasti Programiranje i najmanje jedan iz oblasti Objektno orijentisano programiranje) i najmanje tri predmeta iz oblasti Matematika. Nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada iz predmeta Računarstvo i informatika može da izvodi i lice koje je na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, savladalo program računarstva i informatike u trajanju od najmanje četiri semestra.

OSTALO: Uz prijavu potrebno je priložiti: kraću biografiju; dokaze o ispunjenosti uslova iz čl. 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS” br. 88/17, 27/18- dr zakoni i 10/19); overenu fotokopiju diplome o stečenom visokom obrazovanju; dokaz o adresi na kojoj stanuje kandidat (kao dokaz ovog uslova kandidat može dostaviti bilo koji dokument izdat od nadležnog organa); dokaz o znanju srpskog jezika (ako kandidat prilaže diplomu o završenom školovanju na srpskom jeziku ne treba da dostavlja dodatne dokaze za ovaj uslov); uverenje o državljanstvu - original ili overenu fotokopiju (ne striju od 6 meseci); izvod iz matične knjige rođenih - original ili overenu fotokopiju (ne stariji od 6 meseci); dokaz o neosuđivanosti i o nepostojanju diskriminatornog ponašanja (da lice nije pravnosnažnom presudom osuđeno za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje), pribavlja se od nadležne policijske uprave (ne starije od 6 meseci); original ili overenu fotokopiju uverenja nadležnog osnovnog i višeg suda da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak, doneta naredba o sprovođenju istrage, podignuta optužnica ili doneto rešenje o određivanju pritvora (ne starije od 6 meseci). Kandidat koji bude izabran, pre zaključenja ugovora o radu dužan je da dostavi uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad. Kandidati koji uđu u uži izbor biće upućeni na proveru psihofizičkih sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši Nacionalna služba za zapošljavanje primenom standardizovanih postupaka. Rok za prijavu na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi”. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje. Prijavu sa neophodnom dokumentacijom slati na gore navedenu adresu. Napomena: na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja postavljen je formular koji se popunjava prilikom prijavljivanja na konkurs za prijem u radni odnos u ustanovi. Formular je dostupan u delu „Novo na sajtu”.


Pregledano: 1094 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters