Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Glavni službenik za psihološku prevenciju I Puno radno vreme

na Policijska uprava u Kraljevu u Kraljevo (Poslato na 24-04-2019)

Na osnovu člana 135 Zakona o policiji („Službeni glasnik RS”, br. 6/2016, 24/2018 i 87/2018) i člana 2, a u vezi sa članom 6 i 7 Uredbe o sprovođenju javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta policijskih službenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova („Službeni glasnik RS”, br. 18/2019) i zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava Pov. 51 Broj: 00-5/2018 od 25.01.2019. godine, Sektor za ljudske resurse oglašava

JAVNI KONKURS
ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA
POLICIJSKOG SLUŽBENIKA

Organ u kome se popunjava radno mesto:
Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektor za ljudske resurse.

Mesto rada:
Policijska uprava u Kraljevu, Vojvode Putnika broj 3, Kraljevo.

Radno mesto koje se popunjava:

Glavni službenik za psihološku prevenciju I
u Grupi za ljudske resurse PU Kraljevo, Sektor za ljudske resurse, utvrđeno pod rednim brojem 08.19.5 u aktu o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova
1 izvršilac

Vrsta radnog odnosa:
Radni odnos na neodređeno vreme ili na određeno vreme u svojstvu pripravnika.

Opis poslova:
• obavlja savetodavnu-stručnu aktivnost sa zaposlenima i članovima njihovih porodica kojima je potrebna psihološka pomoć;
• angažuje se u situacijama koje zahtevaju psihološke intervencije (psihološko savetovanje, debrifing, podrška);
• sprovodi edukaciju zaposlenih iz oblasti psihološke prevencije;
• procenjuje međuljudske odnose i predlaže mere za njihovo održavanje i jačanje;
• neposredno se angažuje u analizi uzroka i posledica negativnih pojava i vanrednih događaja (konfliktni međuljudski odnosi, alkoholizam, narkomanija, suicidi i dr.) i predlaže adekvatne mere;
• sprovodi relevantna istraživanja;
• poslove iz svoje nadležnosti redovno obavlja i na terenu, uz izloženost situacijama povećanog rizika;
• daje predloge za organizaciono i normativno unapređenje iz delokruga rada;
• usvaja principe, nove metode i tehnike i primenjuje iskustva najboljih primera iz prakse u oblasti rada;
• priprema podatke neophodne za izradu nacrta i predloga propisa i opštih akata iz delokruga rada;
• sprovodi i prati primenu zakonskih i podzakonskih propisa, internih obavezujućih akata i strateških dokumenata iz delokruga rada;
• neposredno učestvuje u unapređenju stručne osposobljenosti zaposlenih za uspešan i kvalitetan rad u uslovima primene savremenih sredstava i metoda;
• priprema i izrađuje evidencije, analize, izveštaje i informacije u skladu sa zahtevima posla i stepenom obrazovanja;
• odlaže, čuva i arhivira dokumentaciju u skladu sa propisima;
• obavlja i druge unutrašnje poslove koji su u neposrednoj vezi sa policijskim poslovima, a koji mu se stave u zadatak po nalogu nadređenog rukovodioca;

Uslovi:

Stečeno visoko obrazovanje po Zakonu o univerzitetu u trajanju od najmanje 4 godine filozofski fakultet, smer psihologija ili visoko obrazovanje stečeno na studijama II stepena - master akademske studije, u obimu 300 ESPB bodova, iz naučne oblasti psihološke nauke. Kandidati od 300 ESPB bodova, moraju imati najmanje 240 ESPB bodova iz navedene naučne oblasti.

Kandidati moraju da ispunjavaju opšte uslove za rad u državnim organima predviđene zakonom, posebne uslove propisane Zakonom o policiji (član 137 i 138) i Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

U izbornom postupku proveravaju se:
• Formalno-pravni uslovi - uvidom u podatke iz prijave i na osnovu raspoložive dokumentacije;
• Psihološki zahtevi i bazične kompetencije - standardizovanim psihološkim testovima i psihološkim intervjuom;
• Tehničke kompetencije (znanja i veština) - pisanim testom znanja koji sadrži i pitanja u vidu rešavanja konkretnog problema, zadatka i situacije (studija slučaja);
• Zdravstvena sposobnost - obavljanjem lekarskog pregleda u referentnoj zdravstvenoj ustanovi;
• Intervju - polustrukturisanim intervjuom;

Znanja, veštine i stručna osposobljenost, potrebne za rad na radnom mestu, a koje se proveravaju i ocenjuju u izbornom postupku su:
• Znanje iz oblasti rada na radnom mestu, u skladu sa opisom posla radnog mesta;
• Osnovno poznavanje Zakona o uslovima za obavljanje psihološke delatnosti, etički kodeks psihologa Srbije, program za obradu podataka u društvenim naukama SPSS, poznavanje oblasti ljudskih resursa, Zakon o diskriminaciji i Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu.

Datum oglašavanja: 23.04.2019. godine
Ovaj oglas se objavljuje na intranet i internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova, oglasnoj tabli Sektora za ljudske resurse, oglasnoj tabli Grupe za ljudske resurse PU Kraljevo, u dnevnom listu „Politika“ i na internet prezentaciji i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

Rok za podnošenje prijava na javni konkurs:
Deset dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Politika“ i počinje da teče narednog dana od dana kada je konkurs objavljen.

Adresa na koju se podnose prijave na konkurs:

Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektor za ljudske resurse, Grupa za ljudske resurse PU Kraljevo, Vojvode Putnika broj 3, 36000 Kraljevo (pisarnica Policijske uprave Kraljevo ili putem pošte) sa naznakom “Za javni konkurs za radno mesto Glavni službenik za psihološku prevenciju I u Grupi za ljudske resurse PU Kraljevo”.

Lica zadužena za davanje obaveštenja o konkursu:
Maja Velić Grujić i Tanja Beočanin, 036/ 364-322 i 036/ 364-035 u periodu od 13.00 do 15.00 časova, svakog radnog dana.

Dokazi koji se obavezno prilažu uz prijavu na konkurs:
Obrazac prijave na konkurs - dat je uz ovaj oglas, čini njegov sastavni deo i isti je neophodno popuniti i svojeručno potpisati.
• Kratka biografija,
• Overena fotokopija diplome o stečenom obrazovanju u skladu sa propisanim uslovom u pogledu obrazovanja,
• Original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih Republike Srbije,
• Original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu Republike Srbije (ne starijeg od šest meseci),
• Original uverenja osnovnog i višeg suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (sa datumom izdavanja ne starijim od šest meseci),
• Očitana lična karta sa čipom ili overena fotokopija lične karte koja nije čipovana,
• Overena fotokopija radne knjižice ili izvoda iz elektronske baze podataka Centralnog registra Fonda za penzijsko - invalidsko osiguranje,
• Overene fotokopije isprava kojima se dokazuju podaci o radnom iskustvu (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo), ukoliko kandidat isto poseduje,
• Overena fotokopija isprava kojima se dokazuju podaci o stručnom oposobljavanju, usavršavanju i posebnim oblastima znanja (ukoliko kandidat isto poseduje),
• Overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu (ukoliko kandidat isto poseduje),
• Dokaz da kandidat ima prijavljeno prebivalište na teritoriji R Srbije - najmanje jednu godinu neprekidno pre dana podnošenja prijave na javni konkurs
• Izjava u kojoj se kandidat opredeljuje da li će sam pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto njega.

Obrazac izjave dat je uz ovaj oglas i isti je neophodno popuniti i svojeručno potpisati.


Obrazac izjave

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti fotokopije dokumenata koje su overene pre 01.03.2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

Datum otpočinjanja izbornog postupka:
Izborni postupak će otpočeti 13.05.2019.godine. Ovim se smatra da su svi kandidati koji su ušli u izborni postupak uredno obavešteni o otpočinjanju istog.

NAPOMENA:

Dokumenti o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu Republike Srbije i uverenje Osnovnog i Višeg suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, dokaz da kandidat ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije - najmanje jedna godina neprekidno pre dana podnošenja prijave na javni konkurs.

Odredbom člana 9 i 103 Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/2016 i 95/2018 - autentično tumačenje), propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke, organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama. Ako stranka u roku ne podnese lične podatke neophodne za odlučivanje organa, zahtev za pokretanje postupka će se smatrati neurednim (član 103 stav 3)

Potrebno je da učesnik konkursa dostavi izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti: da Ministarstvo pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učini sam.

Preporuka je da učesnik konkursa sam dostavi svu neophodnu dokumentaciju u cilju bržeg i efikasnijeg sprovođenja konkursa.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene rešenjem. Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.


Pregledano: 1805 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters