Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Diplomirani defektolog Puno radno vreme

na INSTITUT ZA MENTALNO ZDRAVLjE u Beograd (Poslato na 24-04-2019)

INSTITUT ZA MENTALNO ZDRAVLjE
11000 Beograd, Palmotićeva 37

Diplomirani defektolog
probni rad do 6 meseci

USLOVI: visoko obrazovanje:
- na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;
- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

OSTALO: kandidati podnose: prijavu na oglas - molbu, radnu biografiju, fotokopiju diplome o završenoj školi, izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu. Tražena dokumenta se podnose u neoverenim fotokopijama, s tim što je izabrani kandidat dužan da u roku od 3 dana od dana dostavljanja odluke o izboru dostavi dokumenta u originalu ili u overenim fotokopijama. Dostavljena dokumenta se ne vraćaju. Odluka o izboru kandidata će biti objavljena na sajtu Instituta za mentalno zdravlje www.imh.org.rs i neće se dostavljati učesnicima javnog oglasa. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijave dostaviti na navedenu adresu Instituta za mentalno zdravlje, sa naznakom “Za javni oglas” ili predati lično kod poslovnog sekretara (I sprat, soba br. 3).


Skoro postavljeni poslovi INSTITUT ZA MENTALNO ZDRAVLjE


Pregledano: 1584 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters