Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik u zvanje docenta, za užu naučnu oblast Računovodstvo, revizija i poslovne finansije, nasta Puno radno vreme

na EKONOMSKI FAKULTET- KRAGUJEVAC u Kragujevac (Poslato na 08-05-2019)

EKONOMSKI FAKULTET- KRAGUJEVAC
34000 Kragujevac, Liceja Kneževine Srbije 3
tel. 034/303-500

Nastavnik u zvanje docenta, za užu naučnu oblast Računovodstvo, revizija i poslovne finansije, nastavni predmet Finansijsko izveštavanje
na određeno vreme od 5 godina

USLOVI: Naučni naziv doktora nauka iz naučne oblasti Ekonomske nauke. Opšti preduslov: kandidati moraju da ispunjavaju opšti preduslov u pogledu neosuđivanosti utvrđen čl. 72 st. 4 Zakona o visokom obrazovanju i čl. 135 st. 1 Statuta Univerziteta u Kragujevcu, koji dokazuju potvrdom nadležnog organa (policijske uprave) da nisu osuđivani za krivična dela propisana navedenim propisima.

OSTALO: Uslovi utvrđeni odgovarajućim odredbama Zakona o visokom obrazovanju, Statuta Univerziteta u Kragujevcu, Pravilnika o načinu i postupku zasnivanja radnog odnosa i sticanju zvanja nastavnika Univerziteta u Kragujevcu, Uputstva Univerziteta u Kragujevcu za primenu, način dostavljanja, popunjavanja i utvrđivanje relevantnih dokumenata koje kandidat dostavlja u toku postupka izbora u zvanje i Statuta Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu, u skladu sa kojima će biti izvršen izbor prijavljenih kandidata. Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti i: biografiju; uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih; overene fotokopije diploma ili uverenja kojima se potvrđuje stručna sprema; uverenje Policijske uprave organa da kandidat nije osuđivan za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci; uverenje Suda da protiv kandidata nije pokrenuta istraga i da nije podignuta optužnica; spisak stručnih i naučnih publikacija; a za kandidate koji su u radnom odnosu na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu i rezultate usvojene ankete studenata. Pravnovaljanu konkursnu dokumentaciju sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa, kandidati su obavezni da dostave i u elektronskoj formi (na kompakt disku - CD). Konkurs je otvoren 15 dana. Prijave sa dokumentima, sa naznakom “Za konkurs”, dostaviti na adresu: Ekonomski fakultet, Kragujevac, ulica Liceja Kneževine Srbije broj 3.


Pregledano: 710 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters