Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Inženjer investicionog i tehničkog održavanja i održavanja uređaja i opreme Puno radno vreme

na OPŠTA BOLNICA KRUŠEVAC u Kruševac (Poslato na 08-05-2019)

OPŠTA BOLNICA KRUŠEVAC
37000 Kruševac, Kosovska 16

1. Inženjer investicionog i tehničkog održavanja i održavanja uređaja i opreme
za rad u Odeljenju za tehničke i investicione poslove u Službi za tehničke, pomoćne i druge slične poslove, na određeno vreme na 6 meseci zbog povećanog obima posla

USLOVI: na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; građevinske, elektrotehničke ili mašinske struke; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine građevinske, elektrotehničke ili mašinske struke, VII/ 1 stepen stručne spreme; znanje rada na računaru; položen odgovarajući stručni ispit iz oblasti rada, u skladu sa zakonom. Kandidati podnose: molbu za prijem i biografiju, sa adresom, kontakt telefonom, overenu fotokopiju diplome, overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, fotokopiju lične karte ili očitane podatke sa lične karte (ukoliko je čipovana); fotokopiju izvoda iz matične knjige venčanih (ukoliko su diplome ili uverenja izdati na devojačko prezime), izjavu ili dokaz o poznavanju rada na računaru. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Izabrani kandidati pre zasnivanja radnog odnosa dužni su da dostave lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos. Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi navedena dokumenta u ostavljenom roku, sa njim se neće zaključiti ugovor o radu. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijavu dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Za oglas” sa nazivom i rednim brojem radnog mesta za koje se konkuriše, a na navedenu adresu.


Skoro postavljeni poslovi OPŠTA BOLNICA KRUŠEVAC


Pregledano: 1337 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters