Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Direktor Puno radno vreme

na CENTAR ZA STRUČNO USAVRŠAVANjE ZAPOSLENIH U OBRAZOVANjU U SOMBORU u Sombor (Poslato na 08-05-2019)

CENTAR ZA STRUČNO USAVRŠAVANjE
ZAPOSLENIH U OBRAZOVANjU U SOMBORU

Direktor
na mandatni period od 4 godine.

USLOVI: Direktor ustanove može da bude lice koje ispunjava uslove propisane članom 140 stav 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, broj 88/17, 27/18 i 10/19). Dužnost direktora može da obavlja lice koje ima, poseduje: odgovarajuće obrazovanje iz člana 140 stav 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja za nastavnika osnovne, srednje škole, za pedagoga i psihologa, (nastavnik i stručni saradnik jeste lice koje je steklo odgovarajuće visoko obrazovanje: 1) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: (1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; (2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; 2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10.09.2005. godine. Lice iz tačke 1) podtačka (2) mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta). Kandidat treba i da ima: dozvolu za rad nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika - licencu, najmanje osam godina rada u ustanovi na poslovima obrazovanja i vaspitanja, nakon stečenog odgovarajućeg obrazovanja, psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima, da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; državljanstvo Republike Srbije; zna srpski jezik. Dokazi o ispunjenosti uslova sastavni su deo prijave na konkurs.

OSTALO: Prijava na konkurs za izbor direktora, zajedno sa potrebnom dokumentacijom, dostavlja se centru. Kandidat dostavlja prijavu u slobodnoj formi. Uz prijavu na konkurs kandidat podnosi: biografske podatke, odnosno radnu biografiju; overenu fotokopiju diplome o završenom odgovarajućem obrazovanju iz člana 140 stav 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja za nastavnika osnovne, srednje škole, za pedagoga i psihologa; overenu fotokopiju dozvole za rad nastavnika i stručnog saradnika (ispit za licencu, odnosno stručni ispit), original ili overenu fotokopiju uverenja da ima pisičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima, (ne starije od 6 meseci od dana dostavljanja prijave na konkurs); original ili overenu fotokopiju dokaza o najmanje osam godina rada u ustanovi na poslovima obrazovanja i vaspitanja, nakon stečenog odgovarajućeg obrazovanja (potvrde, rešenja, ugovori ili drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom vremenskom periodu je stečeno radno iskustvo), original ili overenu fotokopiju dokaza o neosuđivanosti pravnosnažnom presudom za privredni prestup, krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje - izdat od Policijske uprave i suda (ne starije od 6 meseci od dana dostavljanja prijave na konkurs), original ili overenu fotokopiju dokaza da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak donošenjem naredbe o sprovođenju istrage, potvrđivanjem optužnice kojoj nije prethodila istraga ili donošenjem rešenja o određivanju pritvora pre podnošenja optužnog predloga - za krivična dela iz čl. 7 stav 4 Pravilnika o bližim uslovima za izbor direktora ustanove obrazovanja i vaspitanja, (ne starije od 6 meseci od dana dostavljanja prijave na konkurs), original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od 6 meseci od dana dostavljanja prijave na konkurs), izvod iz matične knjige rođenih - original, dokaz o znanju srpskog jezika (ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na tom jeziku) - overenu fotokopiju diplome o stečenom srednjem, višem ili visokom obrazovanju na jeziku na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Nepotpune i neblagovremene prijave Komisija neće razmatrati. Prijava se smatra potpunom ukoliko sadrži sve dokaze kojima se potvrđuje ispunjenost uslova za izbor direktora propisanih članom 140 stav 1 i 2, a koji su u konkursu navedeni u delu uslovi za izbor direktora. Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi“. Prijava se podnosi na adresu: Grad Sombor, Odeljenje za obrazovanje, Trg Cara Uroša 1, 25000 Sombor, sa naznakom „Konkurs za izbor direktora Centra za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju“.


Pregledano: 910 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters