Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Laboratorijski tehničar u dijagnostici Puno radno vreme

na Opšta bolnica "Đorđe Joanović" u Zrenjanin (Poslato na 09-05-2019)

Opšta bolnica “Đorđe Joanović”, Zrenjanin

Broj: 01-1867/1

Na osnovu člana 24. Zakona o radu (“Službeni glasnik RS” br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14), člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (“Službeni glasnik RS” br. 106/2018), člana 9. Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga, u skladu sa važećim Kadrovskim planom Ministarstva zdravlja broj: 112-01-200/2018-02 od 20.08.2018. godine i na osnovu Odluke direktora Opšte bolnice “Đorđe Joanović” Zrenjanin broj 01-1867 od 08.05.2019. godine raspisuje se:

O G L A S

Za prijem u radni odnos na ODREĐENO vreme sa punim radnim vremenom

– povećan obim posla

Raspisuje se javni oglas za prijem zaposlenog u radni odnos na određeno vreme sa punim radnim vremenom – povećan obim posla u Opštu bolnicu “Đorđe Joanović” Zrenjanin, za radno mesto

1. Laboratorijski tehničar u dijagnostici ………………………………………… 1 izvršilac

Kandidati za radno mesto pod rednim brojem 1 moraju posedovati IV stepen stručne spreme, završenu srednju medicinsku školu, smer laboratorijski tehničar i položen stručni ispit.

Zainteresovani kandidati treba da prilože:

- molbu

- CV

- overenu fotokopiju diplome

- overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu

- overenu fotokopiju Licence izdate od nadležnog organa (ako je kandidat iz radnog odnosa) ili Rešenje o upisu u komoru (ako kandidat nije u radnom odnosu)

- lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti

- dokaz o imunizaciji MMR vakcinom ili potvrdu o serološkoj analizi na morbile (IGG antitela)

- dokaz o imunizaciji Hepatitis B

Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje Zrenjanin i na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Prijave se podnose poštom ili lično, na adresu Opšte bolnice “Đorđe Joanović” Zrenjanin, ul. dr Vase Savića 5 sa naznakom “OGLAS”.

Naznačiti u molbi datum početka oglasa

Oglas važi od 08.05.2019. do 17.05.2019. godine.

Neblagovremene i nepotpune molbe neće se uzimati u razmatranje.

Rok za dostavljanje prijava je
17.05.2019.Skoro postavljeni poslovi Opšta bolnica "Đorđe Joanović"


Pregledano: 671 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters