Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Sudijski pomoćnik, viši sudijski saradnik u zvanju samostalni savetnik; Upisničar u zvanju referent Puno radno vreme

na OSNOVNI SUD U BORU u Bor (Poslato na 09-05-2019)

OSNOVNI SUD U BORU
19210 Bor, Moše pijade 5

Sudijski pomoćnik, viši sudijski saradnik u zvanju samostalni savetnik
3 izvršioca

Opis poslova: pomaže sudiji u radu, proučava pravna pitanja u vezi sa radom sudija u pojedinim predmetima, izrađuje nacrte sudskih odluka i priprema pravne stavove za publikovanje, uzima na zapisnik tužbe, predloge i druge podneske i izjave stranaka, vrši samostalno ili pod nadzorom i po uputstvima sudije druge stručne poslove, kao i po nalogu predsednika suda.

USLOVI: uslovi predviđeni Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u mesta u Osnovnom sudu u Boru broj: Su I-9-2/2019 od 01. marta 2019. godine: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; položen pravosudni ispit; najmanje dve godine radnog iskustva u struci nakon položenog pravosudnog ispita; potrebne kompetencije za ovo radno mesto.

Upisničar u zvanju referent

Opis poslova: obavlja administrativno-tehničke poslove u pisarnici, vodi odgovarajući upisnik kao i ostale pomoćne knjige u skladu sa Sudskim poslovnikom, formira predmete, združuje podneske, predmete i ostala pismena, razvodi predmete, vodi evidenciju primljenih, rešenih i nerešenih predmeta, prima i iznosi predsedniku veća predmete u kojima je zakazana rasprava, svakodnevno pregleda rokove i predmete koji se nalaze u evidenciji i postupa po naredbi sudije, izrađuje statističke izveštaje, obavlja i druge poslove po nalogu upravitelja pisarnice, sekretara suda i predsednika suda.

USLOVI: uslovi za zaposlenje na radnom mestu: Uslovi predviđeni Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u mesta u Osnovnom sudu u Boru broj: Su I-9-2/2019 od 01. marta 2019. godine: srednja stručna sprema društvenog smera - III ili IV stepen ili gimnazija, najmanje dve godine radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; potrebne kompetencije za ovo radno mesto.

OSTALO: da je učesnik konkursa državljanin Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa (ako je radio u državnom organu); da učesnik konkursa nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje 6 meseci; da se protiv učesnika konkursa ne vodi krivični postupak ili istraga za krivična dela za koja se goni po službenoj dužnosti. Mesto rada: Bor, ulica Moše Pijade broj 5. Kompetencije koje se proveravaju u izbornom postupku- radno mesto sudijski pomoćnik-viši sudijski saradnik: ponašajne kompetencije; upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet; opšte funkcionalne kompetencije: organizacija i rad državnih organa RS, digitalna pismenost, poslovna komunikacija; posebne funkcionalne kompetencije u oblasti rada sudska uprava: poznavanje materijalnih i procesnih propisa relevantnih za nadležnost suda, poznavanje propisa relevantnih za sudsku upravu, poznavanje potvrđenih međunarodnih ugovora i opšte prihvaćenih pravila međunarodnog prava; posebne funkcionalne kompetencije za radno mesto sudijski pomoćnik: posedovanje znanja i veština za izradu nacrta sudskih odluka i drugih akata, posedovanje znanja i veština za izradu nacrta pravnih shvatanja odnosno sentenci o zauzetim pravnim stavovima, veštine prezentacije, veštine upravljanja postupkom i veštine izveštavanja u predmetima. Uslovi za zaposlenje na radnom mestu: Uslovi predviđeni Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u mesta u Osnovnom sudu u Boru broj: Su I-9-2/2019 od 01. marta 2019. godine: srednja stručna sprema društvenog smera - III ili IV stepen ili gimnazija, najmanje dve godine radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; potrebne kompetencij za ovo radno mesto. Radno mesto upisničar - ponašajne kompetencije: upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet; opšte funkcionalne kompetencije: organizacija i rad državnih organa RS, digitalna pismenost, poslovna komunikacija; posebne funkcionalne kompetencije u oblasti rada administrativni poslovi: poznavanje kancelarijskog poslovanja, poznavanje metoda i tehnika prikupljanja, evidentiranja i ažuriranja podataka u bazama podataka, izrada potvrda i uverenja o kojima se vodi službena evidencija, metode vođenja internih i dostavnih knjiga; posebne fukncionalne kompetencije u oblasti rada sudska pisarnica: poznavanje propisa relevatnih za nadležnost i organizaciju rada suda, znanja i veštine potrebne za rad na poslovnom softveru za upravljanje predmetima; posebne funkcionalne kompetencije za radno mesto upisničar: poznavanje propisa: sudski poslovnik, Zakon o opštem upravnom postupku i Zakon o državnim službenicima, poznavanje podzakonskih akata, internih procedura i drugih akata organa relevantnih za obavljanje poslova radnog mesta upisničar, poznavanje propisa kojim se uređuje upotreba pečata i štambilja u državnom organu. Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana oglašavanja javnog konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje. Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Miljan Eskić-sekretar suda i Milovan Dubljević-administrativno-tehnički sekretar; kontakt telefon: 030-458-501. Adresa na koju se podnose prijave: Prijave na konkurs sa potrebnim dokazima podnose se neposredno u prijemnoj kancelariji Osnovnog suda u Boru, na adresu-Osnovni sud u Boru, ulica Moše Pijade broj 5 ili poštom na navedenu adresu sa naznakom “Za konkurs”. Podaci o dokazima koji se prilažu uz prijavu: Učesnici javnog konkursa u ostavljenom roku na navedenu adresu dostavljaju sledeće dokaze: potpisanu prijavu (obrazac) sa naznačenim radnim mestom za koje učesnik konkuriše, biografijom, adresom prebivališta i brojem kontakt telefona; original ili overenu fotokopiju diplome o završenom pravnom fakultetu (za radno mesto sudijski pomoćnik-viši sudijski saradnik) odnosno diplome o završenoj srednjoj školi (za radno mesto upisničar); original ili overenu fotokopiju uverenja o položenom pravosudnom ispitu (za radno mesto sudijski pomoćnik-viši sudijski saradnik); original ili overenu fotokopiju uverenja o položenom državnom stručnom ispitu (za radno mesto upisničar); original ili overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od šest meseci); original ili overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih (trajan); uverenje nadležnog organa da učesnik konkursa nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci (ne starije od šest meseci); uverenje nadležnog organa da se protiv učesnika konkursa ne vodi krivični postupak ili istraga za krivična dela za koja se goni po službenoj dužnosti (ne starije od šest meseci); potvrdu o radnom iskustvu u struci; popunjenu i potpisanu izjavu u kojoj se učesnik konkursa opredeljuje da li će Osnovni sud u Boru pribaviti podatke o činjenicima o kojima se vodi službena evidencija ili će to učesnik učiniti sam. Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje o neosuđivanosti; uverenje da se ne vodi krivični postupak ili istraga za krivična dela za koja se goni po službenoj dužnosti. Odredbama člana 9 i 103 Zakona o opštem upravnom postupku propisano je pored ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke, organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicima o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama. Potrebno je da kanditat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti: da Osnovni sud u Boru pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Navedeni obrazac izjave kao i obrazac prijave na konkurs moguće je preuzeti na internet stranici Osnovnog suda u Boru: www.bo.os.sud.rs / javni konkursi. Položen državni stručni ispit nije uslov, niti prednost za zasnivanje radnog odnosa, a probni rad je obavezan za sve koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu. Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kojem radi ili rešenje da je neraspoređen. Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, biće odbačene rešenjem konkursne komisije. Mesto, dan i vreme kada će se obaviti provera kompetencija kandidata u izbornom postupku: Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, potpune, jasne, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašeno radno mesto, konkursna komisija će obaviti proveru kompetencija u izbornom postupku u zgradi Osnovnog suda u Boru, u ulica Moše Pijade broj 5. Način provere kompetencija, kao i tačno vreme i prostorija, biće naknadno određeni, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavešteni. Ovaj oglas objavljuje se na internet prezentaciji i oglasnoj tabli Osnovnog suda u Boru, na internet prezentaciji i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje, kao i na portalu e-uprave.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNI SUD U BORU


Pregledano: 1883 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters