Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Sekretar škole Puno radno vreme

na SREDNjA ZANATSKA ŠKOLA u Beograd (Poslato na 15-05-2019)

SREDNjA ZANATSKA ŠKOLA
11090 Rakovica, Vukasovićeva 21a
tel. 011/3594-104
e-mail: srednjazanatska@gmail.com;

Sekretar škole
u posebnim uslovima

USLOVI: za zasnivanje radnog odnosa, u skladu sa članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakoni i 10/2019), odnosno potrebno je da lice ima: 1. odgovarajuće obrazovanje iz oblasti pravnih nauka iz člana 140 stav 1 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakoni i 10/2019); na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske strudije) iz oblasti pravnih nauka; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine iz oblasti pravnih nauka, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; 2. da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. ima državljanstvo Republike Srbije. 5. zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokazi o ispunjenosti uslova pod 1), 3), 4) i 5) su sastavni deo prijave na konkurs, a dokaz pod tačkom 2) pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju školi. Uz prijavu na konkurs kandidat dostavlja: prijavni formular sa zvanične internet stranice Ministarstva, biografiju (CV), dokaz o odgovarajućem obrazovanju (overenu kopiju diplome - da nije starija od 6 meseci), dokaz odnosno uverenje o neosuđivanosti iz kaznene evidencije MUP-a RS (original - da nije starije od 6 meseci), uverenje o državljanstvu (original ili overena kopija - da nije starije od 6 meseci); izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija - da nije starije od 6 meseci); dokaz o znanju srpskog jezika, dostavljaju samo kandidati koji odgovarajuće obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku; dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja kandidat koji bude izabran, neposredno pre zaključenja ugovora o radu. U postupku odlučivanja o izboru kandidata, konkursna komisija vrši uži izbor kandidata koje upućuje na prethodnu psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima. Psihološku procenu sposobnosti vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi“. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati. Prijave na konkurs dostaviti lično ili slati na adresu: Srednja zanatska škola, Beograd - Rakovica, 11090 Vukasovićeva br. 21a. Kontakt telefon: 011/3594-104.


Skoro postavljeni poslovi SREDNjA ZANATSKA ŠKOLA


Pregledano: 785 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters