Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Više radnih mesta Puno radno vreme

na TEHNIČKI FAKULTET U BORU u Bor (Poslato na 15-05-2019)

TEHNIČKI FAKULTET U BORU
19210 Bor, Vojske Jugoslavije 12

Univerzitetski nastavnik u zvanju docenta za užu naučnu oblast Industrijski menadžment
na određeno vreme, izborni period od 5 godina

USLOVI: pored opštih uslova predviđenih Zakonom i Statutom Tehničkog fakulteta, kao i Pravilnika o načinu, postupku i bližim uslovima sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika i saradnika na Tehničkom fakultetu u Boru, kandidat treba da ispunjava i sledeće posebne uslove za rad: VIII stepen stručne spreme, doktorat iz naučne oblasti menadžmenta, sa završenim tehničkim fakultetom - studijski program inženjerski menadžment. Ostali uslovi utvrđeni su odredbom člana 75 Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. gl. RS”, br. 88/2017) i člana 106, 113 i 114 Statuta Tehničkog fakulteta u Boru kao i Pravilnika o sticanju zvanja i zasnivanju radnog odnosa univerzitetskih nastavnika na Univerzitetu u Beogradu.

Univerzitetski saradnik u zvanju asistenta za užu naučnu oblast Ekonomija
na određeno vreme, izborni period od 3 godine

USLOVI: pored opštih uslova predviđenih Zakonom i Statutom Tehničkog fakulteta, kao i Pravilnika o načinu, postupku i bližim uslovima sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika i saradnika na Tehničkom fakultetu u Boru, kandidat treba da ispunjava i sledeće posebne uslove za rad: VI/1 stepen stručne spreme, master ekonomista i upisane doktorske akademske studije na ekonomskom fakultetu. Ostali uslovi utvrđeni su odredbom člana 84 Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. gl. RS”, br. 88/2017) i člana 109, 116 i 117 Statuta Tehničkog fakulteta u Boru, kao Pravilnika o sticanju zvanja i zasnivanju radnog odnosa univerzitetskih nastavnika i saradnika na Tehničkom fakultetu U Boru.

OSTALO: uz prijavu na konkurs, neophodno je dostaviti dokaze o ispunjenosti uslova konkursa (biografija, spisak radova, kopirane strane naučnih i stručnih radova, diploma o odgovarajućoj stručnoj spremi, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, potvrda nadležnog organa nepostojanja smetnje iz člana 72 stav 4 Zakona o visokom obrazovanju (Sektor analitike policijske uprave MUP-a), dokumenta u originalu ili overenom prepisu. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa, dostavljaju se na adresu: Tehnički fakultet u Boru, 19210 Bor, ulica Vojske Jugoslavije 12. Rok za prijavu na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja.


Skoro postavljeni poslovi TEHNIČKI FAKULTET U BORU


Pregledano: 1239 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters