Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik građanskog vaspitanja; Nastavnik španskog jezika Puno radno vreme

na OŠ ”HRISTO BOTEV” u Dimitrovgrad (Poslato na 15-05-2019)

OŠ ”HRISTO BOTEV”
18320 Dimitrovgrad, Hristo Botev 3
tel. 010/361476

1) Nastavnik građanskog vaspitanja
za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja, sa 60% radnog vremena, na određeno vreme radi zamene odsutne zaposlene preko 60 dana, do povratka zaposlene sa funkcije

USLOVI: 1) Pored ispunjenosti opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, potrebno je da kandidat ima odgovarajuće obrazovanje u skladu sa članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 - dr. zakoni i 10/19) i članom 2 Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika koji izvode obrazovno-vaspitni rad iz izbornih predmeta u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik”, br. 11/2012, 15/2013, 10/2016, 11/2016, 2/2017 i 11/2017) i to: profesor pedagogije; diplomirani pedagog, opšti smer ili smer školske pedagogije; diplomirani školski pedagog - psiholog; profesor psihologije; diplomirani psiholog, opšti smer ili smer školske psihologije; diplomirani školski psiholog - pedagog; diplomirani školsko-klinički psiholog; lice koje ispunjava uslove da izvodi nastavu iz predmeta strani jezik, u skladu sa pravilnikom kojim je propisana vrsta obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi; diplomirani socijalni radnik, sa položenim stručnim ispitom, odnosno ispitom za licencu u oblasti obrazovanja; diplomirani pedagog; profesor geografije; diplomirani geograf; lice koje ispunjava uslove da izvodi nastavu iz predmeta srpski jezik, u skladu sa pravilnikom kojim je propisana vrsta obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi; master pedagog; master psiholog; master filolog; master profesor jezika i književnosti; diplomirani psiholog - master; diplomirani pedagog - master; master geograf; diplomirani geograf - master; master profesor geografije; lice koje ispunjava uslove da izvodi nastavu iz predmeta istorija, u skladu sa pravilnikom kojim je propisana vrsta obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi; lica koja ispunjavaju uslove za obavljanje stručnih poslova: socijalni radnik, defektolog, logoped i andragog; diplomirani geograf - prostorni planer; lice koje ispunjava uslove za izvođenje nastave iz predmeta maternji jezik nacionalne manjine, u skladu sa pravilnikom kojim je propisana vrsta obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi; lice koje ispunjava uslove za izvođenje nastave iz izbornog predmeta maternji jezik/govor nacionalne manjine sa elementima nacionalne kulture, u skladu sa Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika koji izvode obrazovno-vaspitni rad iz izbornih predmeta u osnovnoj školi; lice koje ispunjava uslove za nastavnika osnovne škole; lice koje ispunjava uslove za stručnog saradnika osnovne škole; diplomirani muzički pedagog. Sva lica moraju imati savladan program obuke za izvođenje nastave iz predmeta građansko vaspitanje za odgovarajući razred, u skladu sa propisom kojim se uređuje stalno stručno usavršavanje i sticanje zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika, odnosno prethodno završene neke od sledećih programa: Obuka za nastavnika građanskog vaspitanja; Interaktivna obuka/timski rad; Umeće odrastanja; Umeće komunikacije; Aktivna nastava kroz učenje; Edukacija za nenasilje; Reči su prozori i zidovi; Čuvari osmeha; Učionica dobre volje; Kultura kritičkog mišljenja; Bukvar dečijih prava; Debatni klub; Bezbedno dete; Zlostavljanje i zanemarivanje dece; Zdravo da ste ili koja imaju završen specijalistički kurs za nastavnike građanskog vaspitanja na odgovarajućoj visokoškolskoj ustanovi. Kandidat treba i da: 2) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) ima državljanstvo Republike Srbije; 5) zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (srpski i bugarski jezik). Kandidat je dužan da uz prijavu - prijavni formular sa internet sajta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, priloži: original/overenu kopiju diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju, original/overenu kopiju uverenja iz MUP-a o neosuđivanosti za navedena krivična dela - ne starije od 6 meseci, original/overenu kopiju uverenja o državljanstvu - ne starije od 6 meseci, original/overenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih, dokaz da zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno vaspitni rad, odnosno srpski i bugarski jezik (svedočanstvo ili diploma izdata i stečena na srpskom, odnosno bugarskom jeziku ili uverenje o položenom ispitu iz srpskog, odnosno bugarskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove - original ili overena kopija), potpisanu biografiju sa adresom i kontakt telefonom. Dokaz da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima, dostavlja izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu.

2) Nastavnik španskog jezika
sa 33,33% radnog vremena, na određeno vreme radi zamene odsutne zaposlene preko 60 dana, do povratka zaposlene sa bolovanja.

USLOVI: 1) Pored ispunjenosti opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, potrebno je da kandidat ima odgovarajuće obrazovanje u skladu sa članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 - dr. zakoni i 10/19) i članom 2 Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika koji izvode obrazovno-vaspitni rad iz izbornih predmeta u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik”, br. 11/2012, 15/2013, 10/2016, 11/2016, 2/2017 i 11/2017) i to: profesor, odnosno diplomirani filolog za španski jezik i književnost; profesor španskog jezika i hispanskih književnosti; master filolog (studijski program ili glavni predmet/profil španski jezik); master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet/profil španski jezik). Kandidat treba i da: 2) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) ima državljanstvo Republike Srbije; 5) zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad, odnosno srpski jezik. Kandidat je dužan da uz prijavu - prijavni formular sa internet sajta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, priloži: original/overenu kopiju diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju, original/overenu kopiju uverenja iz MUP-a o neosuđivanosti za navedena krivična dela - ne starije od 6 meseci, original/overenu kopiju uverenja o državljanstvu - ne starije od 6 meseci, original/overenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih, dokaz da zna srpski jezik (svedočanstvo ili diploma izdata i stečena na srpskom jeziku ili uverenje o položenom ispitu iz srpskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove - original ili overena kopija), potpisanu biografiju sa adresom i kontakt telefonom. Dokaz da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima, dostavlja izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu.

OSTALO: Kandidati koji budu izabrani u uži izbor biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja. Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave na konkurs sa traženom dokumentacijom mogu se podneti lično ili poštom, na gorenavedenu adresu. Dodatne informacije o konkursu mogu se dobiti kod sekretara škole na broj telefona 010/361-476.


Pregledano: 790 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters