Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik građanskog vaspitanja Puno radno vreme

na OŠ „SVETOZAR MARKOVIĆ” u Kraljevo (Poslato na 16-05-2019)

OŠ „SVETOZAR MARKOVIĆ”
36000 Kraljevo, Cara Dušana 2
tel. 036/314-296

Nastavnik građanskog vaspitanja
sa 80% radnog vremena

USLOVI: VII/1 SSS. Kandidat pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje), treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članovima: 139 st. 1 tačka 1, 2, 3, 4 i 5, čl. 140 stav 1 tačka 1 podtačka (1) i (2) i tačka 2 istog člana, čl. 142 st. 1 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS” br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakoni i 10/2019), člana 2 stav 1 tačka 1 podtačka 2). Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika koji izvode obrazovno-vaspitni rad iz izbornih predmeta u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik”, br. 11/2012, 15/2013, 10/2016, 11/2016, 2/2017 i 11/2017) i člana 20 i 21 Pravilnika o radu OŠ „Svetozar Marković” i to: U radni odnos može da bude primljeno lice, pod uslovima propisanim Zakonom i to ako: ima odgovarajuće obrazovanje iz čl. 140 i odgovarajuće obrazovanje iz čl. 142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja (odnosno obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina); ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima (pribavlja pre zaključenja ugovora o radu); nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje mu je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao ni za krivična dela: nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i dokaz da za kandidata nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; ima državljanstvo Republike Srbije; zna srpski jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad;Uslovi iz stava 1 člana 139 Zakona dokazuju se prilikom prijema u radni odnos i proveravaju se u toku rada. Uz prijavu na konkurs kandidat treba da podnese: overen prepis ili overenu fotokopiju diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju; dokaz da je kandidat ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova od kojih najmanje po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi u skladu sa evropskim sistemom prenosa bodova. (Nastavnik koji je u toku studija položio ispit iz pedagogije i psihologije ili položio stručni ispit, odnosno ispit za licencu, smatra se da ima navedeno obrazovanje.); dokaz o ispunjenosti uslova iz Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika koji izvode obrazovno-vaspitni rad iz izbornih predmeta u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik”, br. 11/2012, 15/2013, 10/2016, 11/2016, 2/2017 i 11/2017), koji uređuje da nastavu građanskog vaspitanja u osnovnom obrazovanju i vaspitanju mogu da izvode lica ukoliko su, u skladu sa propisom kojim se uređuje stalno stručno usavršavanje i sticanje zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika, savladala program obuke za izvođenje nastave iz predmeta građansko vaspitanje za odgovarajući razred, odnosno koja su prethodno završila neke od sledećih programa: Obuka za nastavnika građanskog vaspitanja; Interaktivna obuka/timski rad; Umeće odrastanja; Umeće komunikacije; Aktivna nastava kroz učenje; Edukacija za nenasilje; Reči su prozori i zidovi; Čuvari osmeha; Učionica dobre volje; Kultura kritičkog mišljenja; Bukvar dečijih prava; Debatni klub; Bezbedno dete; Zlostavljanje i zanemarivanje dece; Zdravo da ste ili koja imaju završen specijalistički kurs za nastavnike građanskog vaspitanja na odgovarajućoj visokoškolskoj ustanovi; overen prepis ili overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom is¬pi¬tu, odnosno obaveštenje o položenom ispitu za licencu (kandidati za poslove nastavnika, stručnog sarad¬nika ili sekretara Škole, osim pripravnika i drugih lica koja mogu zasnovati rad¬ni odnos bez položenog odgovarajućeg ispita); dokaz da kandidat poseduje psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima predstavlja lekarsko uverenje ne starije od 6 meseci u trenutku podnošenja prijave na konkurs, izdato od strane ovlašćenje zdravstvene ustanove. (Dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnost za rad sa decom i učenicima dostavlja samo izabrani kandidat po okončanju konkursa a pre zaključenja ugovora o radu.); dokaz da nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje mu je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao ni za krivična dela: nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i dokaz da za kandidata nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; Dokaz predstavlja uverenje nadležnog suda i izvod iz kaznene evidencije Policijske uprave-Odeljenje za kaznenu evidenciju; dokaz o državljanstvu Republike Srbije predstavlja original ili overena kopija uverenje o državljanstvu); original ili overenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih; dokaz o znanju srpskog jezika/dokaz o znanju srpskog jezika i jezika na kojem će ostvarivati obrazovno-vaspitni rad kod Poslodavca (osim kan¬didata koji su odgovarajuće obrazovanje stekli na srpskom jeziku/na srpskom jeziku i na jeziku na kojem će ostvarivati ob¬ra¬zovno-vaspitni rad kod Poslodavca); radnu biografiju. Kandidati - učesnici konkursa za prijem u radni odnos - preuzimaju i popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnolološkog razvoja i potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom, dostavljaju školi. Uz potpisanu prijavu i navedenu dokumentaciju, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 29. Pravilnika o radu (potvrda o ostvarenom radnom stažu u ustanovama obrazovanja i vaspitanja i van ustanova obrazovanja i vaspitanja i dokaz o stečenom zvanju u postupku stručnog usavršavanja i napredovanja, ukoliko ih kandidat poseduje). Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi” poštom na adresu OŠ „Svetozar Marković” Kraljevo, Cara Dušana 2, 36000 Kraljevo tel. 036/314-296, ili lično radnim danom od 08:00 do 14:00 časova. Dodatne informacije o konkursu možete dobiti od sekretara škole na telefon 036/314-296. Neblagovremene i nepotpune prijave konkursna komisija neće uzimati u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi OŠ „SVETOZAR MARKOVIĆ”


Pregledano: 2103 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters