Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine Puno radno vreme

na Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine u Novi Sad (Poslato na 17-05-2019)

Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine

Put doktora Goldmana br.4, Sremska Kamenica,

Na osnovu člana 18. Statuta Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, člana 9. Kolektivnog ugovora Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine i člana 2. Pravilnika o postupku prijema u radni odnos, a u skladu sa Kadrovskim planom za 2018. godinu broj 112-01-200/2018-02 od9.7.2018. godine, Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vremeu sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave i dopisom Ministarstva zdravlja RS broj 112-01-00597/2018-02od 20.7.2018.godine, raspisuje se:

OGLAS za prijem u radni odnos na NEODREĐENO vreme

1) Doktor medicine, na neodređeno vreme -2 izvršioca

Uslovi:

- visoko obrazovanje – medicinski fakultet

- položen stručni ispit

- licenca

– najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju

Opis poslova: prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine.

Zainteresovani kandidati podnose:

kratku biografiju (sa naznačenim trajanjem volonterskog ili radnog iskustva, ukoliko ga kandidat ima), adresu, kontakt telefon i elektronsku adresu
fotokopiju diplome o završenom fakultetu
fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu
fotokopiju lične karte ili očitane podatke sa lične karte (ukoliko je čipovana) ili izvoda iz matične knjige rođenih
fotokopiju izvoda iz matične knjige venčanih (ukolikosu diplomeili uverenja izdati na devojačko prezime kandidata)
fotokopiju lekarskog uverenja da je kandidat zdravstveno sposoban
fotokopiju licenceili rešenja o izdavanju licence
izjavu kandidata datu pod punom materijalnom i moralnom odgovornošću da se protiv njega ne vodi krivični postupak i da nije pravnosnažnom sudskom odlukom osuđivan za krivično delo
Prijavom na ovaj oglas kandidati daju svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhu izbora za prijem u radni odnos. Podaci se neće koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja kod Nacionalne službe za zapošljavanje. Oglas će biti objavljen i na internet stranicama Ministarstva zdravlja Republike Srbije i Institutaza kardiovaskularne bolesti Vojvodine.

Prijavu dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “za konkurs”, a na adresu: Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, 21204 Sremska Kamenica, Put doktora Goldmana br.4, ili lično u pisarnicu Instituta.

Kandidati koji budu izabrani za prijem u radni odnos pre zaključenja ugovora o radu biće dužni da dostave: lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, dokaz o započetoj ili izvršenoj imunizaciji na hepatitis B, uverenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak (uverenje izdaje nadležni sud) i uverenje da nije pravnosnažnom sudskom odlukom osuđivan za krivično delo (uverenje izdaje MUP – nadležna policijska ispostava), overene fotokopije: diplome, uverenja o položenom stručnom ispitu i licence ili rešenja o izdavanju licence, kao i fotokopiju odjave sa prethodnog osiguranja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Direktor Instituta za kardiovaskularne

bolesti Vojvodine

Prof. dr Aleksandar Redže

Rok važenja
24.05.2019.Pregledano: 579 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters