Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Direktor Puno radno vreme

na Istorijski arhiv, Senta u Senta (Poslato na 20-05-2019)

Istorijski arhiv, SentaUpravni odbor Istorijskog arhiva u Senti na osnovu svoje odluke od 17.05.2019. godine raspisuje

KONKURS za izbor i imenovanje direktora Ustanove

Za izbor kandidata za direktora utvrđuju se sledeći uslovi:

1) da ima stečeno visoko obrazovanje: akademske studije – osnovne (240 ESPB), master, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine;
2) položen stručni ispit za arhivistu;
3) da ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci;
4) znanje jezika građe od koje se najviše čuva u Ustanovi – srpskog i mađarskog;
5) poznavanje stranog jezika – engleskog, nemačkog ili latinskog;
6) da se protiv kandidata ne vodi istraga i da protiv njega nije podignuta optužnica za krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti, kao i da nije osuđivan za krivična dela koja ga čine nedostojnim obavljanja dužnosti direktora;
7) državljanstvo Republike Srbije.

Konkursna prijava za izbor kandidata za direktora treba da sadrži:

1) predlog Programa rada i razvoja Ustanove za period od četiri godine;
2) overenu kopiju diplome ili uverenja o stečenoj stručnoj spremi;
3) overenu kopiju radne knjižice ili potvrdu poslodavca;
4) overenu kopiju diplome o stečenom srednjem obrazovanju i/ili overenu kopiju diplome o stečenoj visokoj stručnoj spremi po kojem je kandidat pohađao nastavu na srpskom i/ili na mađarskom jeziku ili uverenje o položenom ispitu iz tih jezika najmanje srednjeg stepena (najmanje nivo B2), odnosno sertifikat instituta/škole koji su registrovani za tu delatnost (najmanje nivo B2);
5) overenu kopiju svedočanstva srednje škole ili indeksa fakulteta iz kojih se vidi da je kandidat tokom svog školovanja na srednjem ili visokom stepenu izučavao engleskog, nemačkog ili latinskogjezika kao nastavni predmet najmanje dve školske godine;
6) uverenje da kandidat nije pravnosnažno osuđivan;
7) uverenje, ne starije od šest meseci, da se protiv kandidata ne vodi istraga i da protiv njega nije podignuta optužnica za krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti;
8) uverenje o državljanstvu Republike Srbije;
9) izvod iz matične knjige rođenih;

Direktor ustanove imenuje se na 4 (četiri) godine.

Rok za podnošenje prijava na javni konkrus je 10 (deset) dana od dana oglašavanja javnog konkursa na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanjei dnevnim listovima „Dnevnik“ i „Mađar So“.

Prijave sa prilozima dostaviti lično ili poslati na adresu ustanove:

Istorijski arhiv, Senta
24400 Senta, Glavni trg 1/II


sa naznakom „Za konkurs za izbor i imenovanje direktora“

Neblagovremene, nerazumljive ili nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Rok za dostavljanje prijava je
30.05.2019.


Skoro postavljeni poslovi Istorijski arhiv, Senta


Pregledano: 891 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters