Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor stomatologije Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA "IRIG" u Irig (Poslato na 21-05-2019)

DOM ZDRAVLjA “IRIG

Vojvode Putnika 5, Irig

Tel/faks: 022/2462-030

E-pošta: dzirig@open.telekom.rs

PIB: 105201817

Matični broj: 08879346

Broj:873/19

Datum:17.05.2019. godine

Na osnovu člana 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, APV i jedinica lokalne samouprave („Sl.glasnik RS“, br.106/18), člana 24-27. Zakona o radu („Sl.glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-odluka US, 113/2017, 95/2018-autentično tumačenje), Kadrovskog plana Ministarstva zdravlja Republike Srbije broj 112-01-200/2018-02 od 20.08.2018.godine, Saglasnosti Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje br.112-2980/19 od 26.03.2019.godine, člana 23. Statuta Doma zdravlja “Irig” kao i odluke direktora broj 872/19 od dana 17.05.2019.godine Dom zdravlja „Irig“ raspisuje: JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na NEODREĐENO vreme

sa punim radnim vremenom i to:

DOKTOR STOMATOLOGIJE ……………………………………………………………….1 IZVRŠILAC za rad u Službi stomatologije. Opis poslova: – Prevenira, dijagnostikuje i leči bolesti, povrede i anomalije zuba, usta, vilica i lica, primenom principa i procedura savremene stomatologije, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;

- Vrši sistematske i druge preglede predškolske i školske dece u cilju evidentiranja oboljenja zuba, potpornog aparata zuba, mekih tkiva i postojanja ortodontskih anomalija, bavi se zdravstveno – vaspitnih radom;

- Radi na unapređenju oralnog zdravlja žena u toku trudnoće i 12 meseci posle porođaja;

- Upoznaje pacijente sa dijagnozom i načinom terapije, postavlja dijagnozu i predlog za protetsko zbrinjavanje, radi na izradi i održavanju fiksnih i mobilnih protetskih nadoknada, leči karijes zuba i njegove komplikacije, leči oboljenja potpornog aprata zuba – parodontopatije i vrši ekstrakcije zuba, kada je to neophodno;

- Upućuje pacijente na specijalističko – konsultativne preglede u ustanovi ili na više nivoe zdravstvene zaštite;

- Zbrinjava hitna stanja u oblasti stomatologije;

- Obavlja poslove polivalentne stomatologije za sve kategorije stanovništva;

- Učestvuje u unapređenju kvaliteta stomatološke zdravstvene zaštite;

- Obavlja konsultacije sa drugim zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima;

- Planira, nadzire i evaluira sprovođenje stomatološke zdravstvene zaštite.

-

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom, kandidat mora ispunjavati i sledeće posebne uslove:

Visoko obrazovanje – Stomatološki fakultet:

- Na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005.godine;

- Na osnovnimstudijama u trajanju od najmanje pet godina po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005.godine.

- Stručni ispit;

- Licenca;

- Najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora stomatologije.

Zainteresovani kandidati dužni su da prilože sledeću dokumentaciju:

- Kratka biografija (CV) sa adresom, kontakt telefonom i e-mail adresom,

- Fotokopija lične karte,

- Diploma o završenom fakultetu (overena fotokopija),

- Uverenje o položenom stručnom ispitu (overena fotokopija),

- Licenca (overena fotokopija),

- Izvod iz matične knjige rođenih ili venčanih (ako je kandidat promenio prezime),

- Uverenje o državljanstvu (fotokopija),

- Uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (original uverenje suda, ne starije od 6 meseci),

- Uverenje da kandidat nije osuđivan (origilan uverenje iz policijske uprave, ne starije od 6 meseci).

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Prilikom zasnivanja radnog odnosa kandidat je dužan da dostavi lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove koje će obavljati, ukoliko izabrani kandidat ne dostavi navedeni dokument u ostavljenom roku, sa njim se neće zaključiti ugovor o radu. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje i sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Oglas će biti objavljen i na sajtu Doma zdravlja „Irig“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Kandidati koji ne budu izabrani mogu zahtevati povraćaj konkursne dokumentacije. Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte na adresu: DOM ZDRAVLjA „IRIG“, ul.Vojvode Putnika br.5, 22406 Irig, sa naznakom „Prijava na oglas za Doktora stomatologije“. Dom zdravlja „Irig“ Direktor ____________________ dr Nebojša Acin

Rok za dostavljanje prijava je
28.05.2019.Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA "IRIG"


Pregledano: 996 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters