Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Samostalni izvršilac na poslovima finansiranja zdravstvene i socijalne zaštite Puno radno vreme

na GRAD LOZNICA GRADSKA UPRAVA u Loznica (Poslato na 22-05-2019)

GRAD LOZNICA
GRADSKA UPRAVA
15300 Loznica, Karađorđeva 2
tel. 015/879-257

Samostalni izvršilac na poslovima finansiranja zdravstvene i socijalne zaštite

USLOVI: visoko obrazovanje iz naučne oblasti ekonomskih nauka stečeno na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova (master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama), odnosno diplomirani ekonomista sa stečenim obrazovanjem na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, poznavanje rada na računaru, položen državni stručni ispit i najmanje tri godina radnog iskustva u struci. Napomena: Konkursna komisija vršiće proveru i ocenjivanje stručne osposobljenosti usmenim razgovorom sa učesnicima oglasa, proverom znanja iz Zakona o zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti (sprovođenje realizacije prava iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite i Odluke o pravima i uslugama iz oblasti socijalne zaštite Grada Loznice). Kandidat treba da ispunjava i ostale uslove propisane Zakonom: da je punoletan državljanin RS, da nije pravosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci, da mu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da ispunjava ostale uslove određene zakonom, drugim propisom i aktom o sistematizaciji radnih mesta.

OSTALO: Uz prijavu na oglas kandidat treba da dostavi sledeću dokumentaciju: izvod iz matične knjige rođenih; uverenje o državljanstvu ne starije od 6 meseci; overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju; uverenje da nije pravosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 meseci (ne starije od 6 meseci); izjavu da mu ranije nije prestao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa; uverenje o položenom državno-stručnom ispitu za rad u organima državne uprave (lice sa položenim pravosudnim ispitom umesto uverenja o položenom državno-stručnom ispitu za rad u državnim organima dostavlja uverenje o položenom pravosudnom ispitu); dokaz o radnom iskustvu u struci; ličnu i radnu biografiju. Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji overenoj kod javnog beležnika, odnosno suda, gradskoj ili opštinskoj upravi (ako su overeni pre 28.02.2017. godine). Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenom radnom mestu, naznačene veštine i znanja biće provereni u prostorijama Gradske uprave Grada Loznica, Karađorđeva 2. O datumu i vremenu sprovođenja izbornog postupka kandidati će biti obavešteni telefonskim putem, putem elektronske pošte ili poštom na brojeve i adrese koje su naveli u prijavi. Kandiati koji prvi put zasnivaju radni odnos u organima autonomne pokrajine, organima jedinice lokalne samouprave ili državnom organu, podležu probnom radu od šest meseci. Kandidat bez položenog državnog ispita za rad u državnim organima prima se na rad pod uslovom da taj ispit položi do okončanja probnog rada. Prijave na konkurs sa potrebnim dokazima dostaviti na gorenavedenu adresu, sa nazankom „Za javni konkurs“, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Rok počinje da teče narednog dana od dana oglašavanja. Prijave dostaviti putem pošte ili lično, na šalter pisarnice, prizemlje Gradske uprave. Lice zaduženo za davanje dodatnih obaveštenja o javnom konkursu: Zoran Zarić, kancelarija br. 111 ili preko telefona: 015/879-257. Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao načelnik Gradske uprave Grada Loznica. Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijve i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi, biće odbačene zaključkom Konkursne komisije.


Skoro postavljeni poslovi GRAD LOZNICA GRADSKA UPRAVA


Pregledano: 471 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters