Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik matematike Puno radno vreme

na TEHNIČKA ŠKOLA BOR u Bor (Poslato na 22-05-2019)

TEHNIČKA ŠKOLA BOR
19210 Bor, Beogradska 10

Nastavnik matematike
na određeno vreme do povratka sa bolovanja zaposlene, odnosno do završetka trudničkog bolovanja

USLOVI: profesor matematike; diplomirani matematičar; diplomirani matematičar- profesor matematike; diplomirani matematičar - teorijska matematika; diplomirani matematičar- primenjena matematika; diplomirani inženjer matematike (sa izbornim predmetom osnovi geometrije; diplomirani informatičar; profesor hemije- matematike; profesor geografije - matematike; profesor fizike - matematike; profesor biologije- matematike; diplomirani profesor matematike - master; diplomirani matematičar - master; profesor matematike- teorijsko usmerenje; profesor matematike - teorijski smer; profesor informatike - matematike; diplomirani matematičar za teorijsku matematiku i primene; diplomirani matematičar za računarstvo i informatiku; diplomirani matematičar - informatičar; diplomirani matematičar - matematika finansija; diplomirani matematičar - astronom; diplomirani matematičar za matematiku ekonomije; profesor matematike i računarstva; master matematičar; master profesor matematike. Lice iz alineje dvadeset četvrte i dvadeset pete mora imati prethodno završene osnovne akademske studije na studijskim programima iz oblasti matematike i primenjene matematike (sa položenim ispitom iz predmeta Geometrija ili Osnovi geometrije). Na osnovu člana 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja kandidat mora da ima odgovarajuće visoko obrazovanje; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima; da nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

OSTALO: Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs: potpisana prijava sa biografijom; popunjeni prijavni formular koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehn.razvoja; overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; uverenje o neosuđivanosti. Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima (lekarsko uverenje) podnosi izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu. Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao). Fotokopije dokumenata koje nisu overene od nadležnog organa neće se razmatrati. Kandidati čije su prijave blagovremene, potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašeno radno mesto, upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni na adrese koje su naveli u svojim prijavama. Po prijemu rezultata psihološke procene sposobnosti za rad sa učenicima konkursna komisija će sačiniti listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos. Konkursna komisija će sa kandidatima sa liste obaviti razgovor u prostorijama Tehničke škole u Boru, Beogradska 10, s tim što će kandidati o datumu i vremenu obavljanja razgovora biti obavešteni na brojeve telefona koje su naveli u svojim prijavama. Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj od nadležnog organa (javnog beležnika, u opštinskoj upravi ili sudu), neće biti razmatrane. Rok za podnošenje prijave: 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi“. Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova slati na adresu: Tehnička škola, Beogradska 10, 19210 Bor.


Skoro postavljeni poslovi TEHNIČKA ŠKOLA BOR


Pregledano: 1033 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters