Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik razredne nastave Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „MOMČILO POPOVIĆ OZREN“ u Paraćin (Poslato na 22-05-2019)

OSNOVNA ŠKOLA
„MOMČILO POPOVIĆ OZREN“
35250 Paraćin, Gloždački Venac 23a
tel. 035/564-977

Nastavnik razredne nastave
na određeno vreme, radi zamene odsutnog zaposlenog imenovanog za direktora škole, preko 60 dana

USLOVI: Kandidat treba da ispunjava sledeće uslove: da ima odgovarajuće obrazovanje u skladu sa čl. 139 i čl. 140 st. 1 tač. 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, i to: 1) da je stekao visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije): (1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; (2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; 2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; i da ima odgovarajuće obrazovanje u skladu sa čl. 2 st. 1 Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik“, br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 i 13/2018); da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad; u skladu sa članom 142 stav 1 i 2 Zakona, kandidati moraju da imaju obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po 6 bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i 6 bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova. Kandidat koji ne poseduje ovo obrazovanje biće dužan da ga stekne u roku od jedne godine, a najviše dve godine od dana prijema u radni odnos, kao uslov za polaganje ispita za licencu.

OSTALO: Uz prijavu na konkurs, kandidat je dužan da dostavi sledeću dokumentaciju: popunjen i odštampan prijavni formular (nalazi se na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja); radnu biografiju; overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju; uverenje o državljanstvu (original ili overenu fotokopiju); uverenje o neosuđivanosti (izvod iz kaznene evidencije) koje izdaje nadležna služba MUP-a; dokaz o znanju srpskog jezika - ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na srpskom jeziku, original ili overenu fotokopiju uverenja o položenom ispitu za licencu, odnosno stručnom ispitu ili potvrdu visokoškolske ustanove da ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina u toku studija ili nakon diplomiranja (nije obavezno, ukoliko kandidat isto poseduje, poželjno je da dostavi). Fotokopije moraju biti overene i ne starije od 6 meseci. Izabrani kandidat pre zasnivanja radnog odnosa dužan je da dostavi lekarsko uverenje da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima. Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi“ Nacionalne službe za zapošljavanje. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Konkurs sprovodi konkursna komisija koju imenuje direktor škole. Kandidati koji su izabrani u uži izbor, u roku od 8 dana upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima, koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja, primenom standardizovanih postupaka. Prijavu sa dokumentacijom poslati preporučenom poštom ili dostaviti lično u sekretarijat škole, u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Za konkursnu komisiju“, na adresu škole: OŠ „Momčilo Popović Ozren“, Gloždački venac 23a, 35250 Paraćin.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „MOMČILO POPOVIĆ OZREN“


Pregledano: 1054 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters