Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Diplomirani ekonomista za finansijsko-računovodstvene poslove Puno radno vreme

na PRVA BEOGRADSKA GIMNAZIJA u Beograd (Poslato na 22-05-2019)

PRVA BEOGRADSKA GIMNAZIJA
11000 Beograd, Cara Dušana 61
tel. 011/2629-321

Diplomirani ekonomista za finansijsko-računovodstvene poslove
na određeno vreme, radi zamene odsutne zaposlene do povratka sa porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta

USLOVI: Kandidat treba da: 1) ima odgovarajuće obrazovanje, visoko obrazovanje iz oblasti ekonomskih nauka: na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje od 10. septembra 2005. godine; 2) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) nije osuđivan u smislu čl. 139 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017); 4) ima državljanstvo Republike Srbije; 5) zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

OSTALO: Dokazi o ispunjenosti uslova pod 1), 3), 4) i 5) podnose se uz prijavu na konkurs, a o ispunjenosti uslova pod 2) pre zaključenja ugovora o radu. Kandidati su dužni da podnesu uz prijavu na konkurs: kratku biografiju; popunjen formular za prijem u radni odnos u ustanovi obrazovanja i vaspitanja (dostupan na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja); overenu fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi ili uverenja o stečenom visokom obrazovanju, ako diploma nije uručena; uverenje o neosuđivanosti; uverenje o državljanstvu (original ili overenu fotokopiju); izvod iz matične knjige rođenih (original ili overenu fotokopiju). Prijave se dostavljaju sekretarijatu Prve beogradske gimnazije lično ili poštom na adresu Cara Dušana 61. Neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Za dodatne informacije obratite se sekretarijatu škole na telefon: 011/2629-321.


Skoro postavljeni poslovi PRVA BEOGRADSKA GIMNAZIJA


Pregledano: 1300 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters