Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Sekretar škole Puno radno vreme

na ŠKOLA ZA DIZAJN TEKSTILA I KOŽE u Novi Pazar (Poslato na 23-05-2019)

ŠKOLA ZA DIZAJN TEKSTILA I KOŽE
36300 Novi Pazar, Vuka Karadžića bb
tel. 020/318-373

Sekretar škole
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana, do povratka zaposlenog sa bolovanja

USLOVI: 1) da kandidat ima odgovarajuće obrazovanje; 2) da ima psihičku, fizičku i zdrastvenu sposbnost za rad sa decom i učenicima; 3) da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da ima državljanstvo Republike Srbije, 5) da zna jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Uz odštampani primerak prijemnog formulara koji je propisan na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete kandidati su dužni da dostave sledeću dokumentaciju: dokaz o stručnoj spremi (diploma), izvod iz MK rođenih, uverenje o državljanstvu, dokaz o poznavanju jezika na kome se obavlja obrazovno-vaspitni rad, uverenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična dela iz člana 139 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Rok za podnošenje prijave na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Lekarsko uverenje kandidat prilaže pre zaključivanja ugovora o radu. Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti na gorenavedenu adresu.


Skoro postavljeni poslovi ŠKOLA ZA DIZAJN TEKSTILA I KOŽE


Pregledano: 1275 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters