Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine na specijalizaciji iz radiologije Puno radno vreme

na Klinički centar Vojvodine u Novi Sad (Poslato na 27-05-2019)

Klinički centar Vojvodine

Na osnovu člana 7. stav 1. tačka 3. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (“Službeni glasnik RS”, br. 106/2018), člana 18. Statuta Kliničkog centra Vojvodine i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj: 112-9085/2018 od 26.09.2018. godine, v.d. direktora Kliničkog centra Vojvodine, raspisuje:

O G L A S

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Oglašava se potreba zaprijemom u radni odnos na neodređeno vreme, za rad sa punim radnim vremenom, na poslovima:

Doktor medicinena specijalizaciji iz radiologije – dva izvršioca,

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa su:

- visoko obrazovanje na integrisanim studijama iz oblasti medicine, stručni naziv doktor medicine;

- prosečna ocena na studijama najmanje 8;

- stručni ispit;

- licenca;

- najmanje šest meseci radnog iskustva u struci;

Zainteresovani kandidati podnose:

- molbu za prijem i biografiju (obavezno navesti adresu elektronske pošte za kontakt),

- fotokopiju diplome o završenim osnovnim studijama,

- fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu,

- dokaz o započetoj specijalizaciji iz radiologije (fotokopija indeksa ili potvrda fakulteta)

- fotokopiju licence ili potvrde da je podnet zahtev za izdavanje licence,

- potvrda poslodavca o prethodnom radnom iskustvu;

- fotokopiju lične karte, odnosno očitane podatke sa lične karte (ukoliko je čipovana).

Rok za podnošenje prijave je8 dana od dana objavljivanja oglasa.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Prijave se podnose na pisarnicu Kliničkog centra Vojvodine ili poštom na adresu: Klinički centar Vojvodine, Novi Sad, Hajduk Veljkova br.1, sa naznakom „Na oglas za zasnivanje radnog odnosa“.

Odluka o izboru kandidata biće doneta na osnovu rang liste, nakon provere ispunjenosti uslova konkursa i bodovanja, primenom sledećih kriterijuma:

1. kriterijum – test znanja – 40 bodova;

2. kriterijum – intervju – 50 bodova;

3. kriterijum – radno iskustvo u struci – 10 bodova, i to: (6 meseci – 3 boda; preko 6 meseci do 2 godine – 6 bodova; preko 2 godine – 10 bodova).

Kandidat koji na testu ostvari manje od 30 bodova neće se pozivati na intervju, osim ukoliko navedeni kriterijum ne ispuni dovoljan broj kandidata.

Pozivanje kandidata na intervju vršiće se putem elektronske pošte.

U slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova, prednost će imati kandidat koji je prethodno radno iskustvo ostvario u Kliničkom centru Vojvodine.

Odluka o izboru kandidata biće doneta u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava i objavljena na internet stranici Kliničkog centra Vojvodine (www.kcv.rs), kao i na oglasnoj tabli kadrovske službe Kliničkog centra Vojvodine.

Kandidati koji budu izabrani u obavezi su da, pre zasnivanja radnog odnosa dostave overene fotokopije traženih dokumenata.

Kandidati koji ne budu izabrani neće biti posebno obaveštavani o rezultatima oglasa. Dokumentacija priložena uz prijavu neće se vraćati kandidatima.

Rok važenja
04.06.2019.Pregledano: 555 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters