Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Direktor Puno radno vreme

na BELOCRKVANSKA GIMNAZIJA I EKONOMSKA ŠKOLA u Bela Crkva (Poslato na 29-05-2019)

BELOCRKVANSKA GIMNAZIJA I
EKONOMSKA ŠKOLA
26340 Bela Crkva, Jovana Cvijića 11
tel. 013/853-475

Direktor
na period od 4 godine

USLOVI: Za direktora može biti izabrano lice koje ispunjava uslove propisane članom 122 člana 139 i članom 140 st. 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, br. 10/2019), kao i Pravilnikom o bližim uslovima za izbor direktora ustanova obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, br. 108/2015 od 24/12/2015): 1. da ima odgovarajuće visoko obrazovanje za nastavnika gimnazije, za pedagoga i psihologa stečeno: 1) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: (1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; (2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; 2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, lice iz stava 1 tačka 1) podtačka (2) ovog člana mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta, 2. da ima dozvolu za rad nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika, 3. da ima najmanje osam godina rada u ustanovi na poslovima obrazovanja i vaspitanja, nakon stečenog odgovarajućeg obrazovanja, 4. da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima, 5. da nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, 6. da nije osuđivano pravosnažnom presudom za privredni prestup utvrđen zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, 7. da ima državljanstvo Republike Srbije, 8. da zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Direktor škole se imenuje na period od 4 godine. Izabrani direktor koji nema položen ispit za direktora, dužan je da ga položi u roku od dve godine od dana stupanja na dužnost.

OSTALO: Kandidat je dužan da uz prijavu na konkurs dostavi: overen prepis/fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju (1 overena kopija i 2 obične kopije); overen prepis/fotokopiju dokumenta o položenom ispitu za licencu (1 overena kopija i 2 obične kopije), odnosno stručnom ispitu za rad nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika; dokaz o državljanstvu (ne stariji od 6 meseci - 1 overena kopija i 2 obične kopije); dokaz da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična dela iz člana 139 stav 1) tačka 3 Zakona i za koga nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (potvrda, uverenje ili drugi dokument izdat od strane MUP-a RS, ne stariji od 30 dana); dokaz da kandidat nije pravnosnažno osuđen za privredni prestup u vršenju ranije dužnosti (uverenje privrednog suda, ne starije od 30 dana), dokaz da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za krivična dela iz člana 139 stav 1) tačka 3 Zakona (uverenja osnovnog i višeg suda, ne starija od 30 dana), potvrdu o radnom iskustvu, potvrdu nadležne ustanove da ima najmanje osam godina rada u ustanovi na poslovima obrazovanja i vaspitanja, nakon stečenog odgovarajućeg obrazovanja (original ili kopija), overen prepis ili fotokopiju licence za direktora ustanove (ako je kandidat poseduje), dokaz o poznavanju jezika na kojem se izvodi obrazovno-vaspitni rad, dokaz o rezultatu stručno-pedagoškog nadzora o radu kandidata i ocenu spoljašnjeg vrednovanja (samo kandidati koji su prethodno obavljali dužnost direktora), izvod iz matične knjige rođenih za lica koja su promenila prezime, odnosno posle izdavanja diplome (1 overena kopija i 2 obične kopije). Dokaz o posedovanju psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima (1 overena kopija i 2 obične kopije) kandidat je dužan da dostavi pre zaključenja ugovora o radu. Prijava na konkurs za izbor direktora, zajedno sa potrebnom dokumentacijom, može se predati u prostorijama škole ili preporučenom poštom na gorenavedenu adresu, sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor direktora“. Rok za prijavljivanje je 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Informacije o konkursu mogu se dobiti putem telefona: 013/853-475.


Pregledano: 1105 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters