Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik matematike Puno radno vreme

na SREDNjA POLjOPRIVREDNA ŠKOLA ZRENjANIN u Zrenjanin (Poslato na 29-05-2019)

SREDNjA POLjOPRIVREDNA ŠKOLA ZRENjANIN
Zrenjanin, Makedonska 2
tel. 023/562-189

Nastavnik matematike
sa 61,10% radnog vremena, na određeno vreme radi zamene odsutne zaposlene preko 60 dana

USLOVI: U radni odnos može biti primljen kandidat koji ispunjava sledeće uslove: posedovanje odgovarajućeg obrazovanja i to: za nastavnika matematike: 1. profesor matematike; 2. diplomirani matematičar; 3. diplomirani matematičar za teorijsku matematiku i primene; 4. diplomirani matematičar za računarstvo i informatiku; 5. diplomirani matematičar - informatičar; 6. diplomirani matematičar - profesor matematike; 7. diplomirani matematičar za matematiku ekonomije; 8. profesor matematike - teorijsko usmerenje; 9. profesor matematike - teorijski smer; 10. profesor matematike i računarstva; 11. profesor informatike - matematike; 12. profesor hemije - matematike; 13. profesor geografije - matematike; 14. profesor fizike - matematike; 15. profesor biologije - matematike; 16. diplomirani matematičar - astronom; 17. diplomirani matematičar - teorijska matematika; 18. diplomirani matematičar - primenjena matematika; 19. diplomirani matematičar - matematika finansija; 20. diplomirani inženjer matematike (sa izbornim predmetom Osnovi geometrije); 21. diplomirani informatičar; 22. diplomirani profesor matematike - master; 23. diplomirani matematičar - master; 24. master matematičar; 25. master profesor matematike. Lice iz tačke 13 ovog člana koje je steklo akademsko zvanje master mora imati prethodno završene osnovne akademske studije na studijskim programima Matematika ili Primenjena matematike (sa položenim ispitom iz predmeta Geometrija ili Osnovi geometrije). Kandidat pored opštih uslova propisanih članom 24 stav 1 Zakona o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje), treba da ispunjava i posebne uslove propisane članom 139 stav 1 tačke 1, 2, 3, 4 i 5 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS” broj 88/2017, 27/2018 - dr. Zakoni i 10/2019), odnosno da: 1) ima odgovarajuće obrazovanje; 2) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) ima državljanstvo Republike Srbije; 5) zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

OSTALO: Kandidat uz popunjen prijavni formular koji preuzima sa zvanične internet stranice Ministarstva, prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, dostavlja još i: kratku biografiju; overenu fotokopiju diplome ili uverenja o stečenom odgovarajućem obrazovanju; uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci, original ili overenu fotokopiju); izvod iz matične knjige rođenih (original ili overenu fotokopiju, ne stariju od 6 meseci); uverenje iz kaznene evidencije nadležne policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova kao dokaz da lice nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; ukoliko kandidat nije stekao obrazovanje na srpskom jeziku, u obavezi je da dostavi dokaz o položenom ispitu iz srpskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove. Dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima (lekarsko uverenje) - podnosi samo izabrani kandidat, pre zaključenja ugovora o radu. Rok za podnošenje prijava sa potrebnim dokazima o ispunjavanju uslova konkursa je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi“. Nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave neće biti razmatrane. Prijave poslati na adresu: Srednja poljoprivredna škola, Makedonska 2, 23000 Zrenjanin, sa naznakom „Za konkurs”. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod sekretara škole i putem telefona: 023/562-189.


Pregledano: 714 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters