Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik engleskog jezika Puno radno vreme

na TEHNIČKA ŠKOLA U VRANjU u Vranje (Poslato na 29-05-2019)

TEHNIČKA ŠKOLA U VRANjU
17500 Vranje, Bulevar AVNOJ-a 2
tel. 017/400-645

Nastavnik engleskog jezika
na određeno vreme do povratka zaposlene sa bolovanja

USLOVI: Kandidati pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene članom 139 stav 1 tačka 1) -5), članom 140 stav 1 i 2 članom 142, 1 i 4 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i uslove iz Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u srednjim stručnim školama, i to: da imaju odgovarajuće obrazovanje; da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima; da imaju državljanstvo RS; da nisu osuđivani za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njih nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje i da znaju srpski jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Uslovi u pogledu stepena i vrste stručne spreme i zvanja: profesor, odnosno diplomirani filolog za engleski jezik i književnost, master filolog (studijski program Anglistika), master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni pedmet, odnosno profil engleski jezik i književnost).

OSTALO: Konkurs traje 8 dana od dana oglašavanja. Kandidati uz prijavni formular koji se preuzima sa zvanične inetrnet stranice Ministarstva i dostavlja školi, dostavljaju: overenu fotokopiju diplome ili uverenja, uverenje o državljanstvu (overene fotokopije, ne starije od 6 meseci), uverenje da nisu osuđvani za navedena krivična dela iz kaznene evidencije nadležne policijske uprave (ne starije od šest meseci), izvod iz matične knjige rođenih (ili overena kopija), izjava kandidata da zna srpski jezik na kojem se ostavruje obrazovno-vaspitni rad. Npomena: lekarsko uverenje je potrebno kada odluka o izboru postane konačna, pre zaključenja ugovora o radu. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati. Svu potrebnu dokumentaciju dostaviti na gorenavedenu adresu u roku od 8 dana od dana objavljvanja konkursa, sa naznakom “Za konkurs”.


Skoro postavljeni poslovi TEHNIČKA ŠKOLA U VRANjU


Pregledano: 1651 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters