Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Profesor matematike Puno radno vreme

na MEDICINSKA ŠKOLA „Dr IZABEL EMSLI HATON“ u Vranje (Poslato na 05-06-2019)

MEDICINSKA ŠKOLA
„Dr IZABEL EMSLI HATON“
17501 Vranje, Moše Pijade bb

Profesor matematike
za 77,67% radnog vremena, na određeno vreme do povratka zaposlene sa funkcije direktora škole

USLOVI: profesor matematike, diplomirani matematičar, diplomirani matematičar za teorijsku matematiku i primene, diplomirani matematičar za računarstvo i informatiku, diplomirani matematičar - inrormatičar, diplomirani matematičar - profesor matematike, diplomirani matematičar za matematiku ekonomije, profesor matematike - teorijsko usmerenje, profesor matematike - teorijski smer, profesor matematike i računarstva, profesor informatike - matematike, profesor hemije - matematike, profesor geografije - matematike, profesor fizike - matematike, profesor biologije - matematike, diplomirani matematičar - astronom, diplomirani matematičar - teorijska matematika, diplomirani matematičar primenjena matematika, diplomirani matematičar - matematika finansija, diplomirani inženjer matematike (sa izbornim predmetom Osnovi geometrije), diplomirani informatičar, diplomirani profesor matematike - master, diplomirani matematičar - master, master matematičar, master profesor matematike. Lice iz tačke 13 koje je steklo akademsko zvanje master, mora imati prethodno završene osnovne akademske studije na studijskim programima Matematika ili Primenjena matematika (sa položenim ispiom iz predmeta Geometrija ili Osnovi geometrije). Kandidati treba da ispunjavaju i sledeće uslove: da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima, da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivična dela utvrđena u članu 139 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (pribavlja ustanova), da imaju državljanstvo Republike Srbije, da znaju jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

OSTALO: Uz prijavu na konkurs sa kratkom biografijom dostaviti originale ili overene fotokopije sledećih dokumenata: diplomu ili uverenje o stečenom odgovarajućem obrazovanju, uverenje o državljanstvu - ne starije od 6 meseci, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje iz kaznene evidencije, uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima i decom dostavlja se pre zaključenja ugovora o radu, kao i prijavni formular sa zvanične stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u obzir. Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Prijave slati sa naznakom „Za konkurs“, na adresu škole.


Skoro postavljeni poslovi MEDICINSKA ŠKOLA „Dr IZABEL EMSLI HATON“


Pregledano: 2131 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters