Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinska sestra - tehničar Puno radno vreme

na ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KRAGUJEVAC u Kragujevac (Poslato na 06-06-2019)

ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU
POMOĆ KRAGUJEVAC
34000 Kragujevac, Ulica slobode bb
tel. 034/6312-306

Medicinska sestra - tehničar
u HMP, u Odeljenju za pružanje usluga na terenu, na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog
2 izvršioca

USLOVI: IV stepen stručne spreme, srednja medicinska škola i položen stručni ispit. Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa utvrđeni Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - odluka US, 113/17 i 85/18 - dr. propis) i posebni uslovi utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u Zavodu. Zainteresovani kandidati podnose sledeća dokumenta u originalu ili overenoj kopiji: diplomu srednje medicinske škole (IV stepen); uverenje o položenom stručnom ispitu; licencu ili rešenje o upisu u imenik Komore sestara i tehničara Srbije; uverenje o državljanstvu RS; izvod iz matične knjige rođenih; izvod iz matične knjige venčanih (ako je došlo do promene prezimena kandidata); fotokopiju radne knjižice ili drugi dokaz o radnom iskustvu; dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, da optužnica nije stupila na pravnu snagu i da nije pokrenuta istraga (uverenje nadležnog suda), ne starije od 6 meseci; uverenje da kandidat nije osuđivan za krivična dela koja ga čine nepodobnim za rad u zdravstvenoj ustanovi (uverenje nadležne policijske uprave ili policijske stanice), ne starije od 6 meseci; dokazi o dodatnom stručnom obrazovanju ili osposobljenosti (ukoliko ih kandidat poseduje); kratku biografiju, sa adresom, kontakt telefonom, imejl-adresom. Prilikom zasnivanja radnog odnosa kanadidat je dužan da dostavi lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa na radnim mestima sa povećanim rizikom, prema Aktu o proceni rizika. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kragujevac. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi“ Nacionalne službe za zapošljavanje. Oglas će biti objavljen i na internet prezentaciji Ministarstva zdravlja RS i internet prezentaciji Zavoda. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Kandidati koji se jave na oglas mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu. Po završetku konkursa predata dokumenta se neće vraćati kandidatima. Kontakt telefon: 034/6312-306. Prijave se podnose lično ili putem pošte u zatvorenoj koverti (preporučeno) na adresu: Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kragujevac, Ulica slobode bb, 34000 Kragujevac, sa naznakom: „Prijava na oglas za prijem u radni odnos - radno mesto: medicinska sestra/tehničar“.


Skoro postavljeni poslovi ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KRAGUJEVAC


Pregledano: 894 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters