Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Direktor biblioteke Puno radno vreme

na Javne biblioteke „Bora Stanković“ u Vranje (Poslato na 18-06-2019)

Javne biblioteke „Bora Stanković“, Vranje

J A V N I K O N K U R S
ZA IMENOVANjE DIREKTORA
JAVNE BIBLIOTEKE „BORA STANKOVIĆ“ VRANjE

I Raspisuje se javni konkurs za imenovanje direktora Javne biblioteke „Bora Stanković“ Vranje, čiji je osnivač grad Vranje, na period od 4 (četiri) godine.
I I Uslovi za imenovanje direktora su:
1)stečeno visoko obrazovanje iz oblasti društveno – humanističkih nauka na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, odnosno na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama ili specijalističkim strukovnim studijama;
2)da ima najmanje tri godina radnog iskustva u kulturi;
3)da se protiv kandidata ne vodi istraga i da nije podignuta optužnica za krivična dela za koja se goni po službenoj dužnosti, kao i da nije osuđivan za krivična dela koja ga čine nedostojnim za obavljanje dužnosti direktora;
4)državljanstvo Republike Srbije;
5)opšta zdravstvena sposobnost.

III Konkursna dokumentacija za imenovanje direktora treba da sadrži sledeće dokaze:
1)prijavu na javni konkurs sa biografijom kandidata koja sadrži podatke o dasadašnjem radu i ostvarenim rezultatima;
2)predlog programa rada i razvoja Javne biblioteke za period od četiri godine (mandatni period imenovanja direktora);
3)diplomu ili uverenje o stečenoj stručnoj spremi;
4)dokaz o stečenom radnom iskustvu u kulturi (potvrda i dr.), iz kojih se može utvrditi na kojim poslovima i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo;
5)uverenje, ne starije od šest meseci, da se protiv kandidata ne vodi istraga i da protiv njega nije podignuta optužnica za krivična dela za koja se goni po službenoj dužnosti;
6)uverenje da kandidat nije pravosnažno osuđivan, ne starije od šest meseci;
7)uverenje o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od šest meseci);
8)izvod iz matične knjige rođenih;

9)uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

Dokazi iz stava 1. ovog člana prilažu se u originalu ili kopiji overenoj kod nadležnog organa.

IV Rok za podnošenje prijave:
Prijava na javni konkurs podnosi se u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje i u dnevnom listu „Alo.rs“.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, Upravni odbor Javne biblioteke odbacuje zaključkom.

V Način podnošenja prijave:
Prijave na javni konkurs podnose se Upravnom odboru Javne biblioteke „Bora Stanković“ Vranje, preporučenom pošiljkom putem pošte ili lično na adresu:

Upravni odbor Javne biblioteke „Bora Stanković“
Sa naznakom: Prijava na javni konkurs za imenovanje direktora – NE OTVARAJ
Na adresu: Ulica 29. Novembar bb, 17500 Vranje

VI Obaveštenje o sprovođenju postupka javnog konkursa:
Upravni odbor Javne biblioteke „Bora Stanković“ Vranje obavlja razgovor sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz konkursa i u roku od 30 dana od dana završetka javnog konkursa dostavlja ministru obrazloženi predlog Liste kandidata.
Lista kandidata sadrži mišljenje Upravnog odbora o stručnim i organizacionim sposobnostima svakog kandidata i zapisnik o obavljenom razgovoru.

DIREKTOR


Pregledano: 3251 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters