Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik matematike Puno radno vreme

na EKONOMSKA ŠKOLA u Čačak (Poslato na 19-06-2019)

EKONOMSKA ŠKOLA
32000 Čačak, Gospodar Jovanova 1

Nastavnik matematike
na određeno vreme, zamena odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI: da kandidat ima odgovarajuće visoko obrazovanje, stečeno: na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije) ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik - obrazovno-vaspitni rad se ostvaruje na srpskom jeziku. Dokazi o ispunjenosti uslova iz tačke 3 ovog konkursa pod 1) i 3)–5) sastavni su deo prijave na konkurs i podnose se u vidu overenih fotokopija, a dokaz pod 2) pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, a dokumentaciju iz tačke 4 ovog konkursa, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju školi najkasnije u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Kandidati koji budu izabrani u uži izbor, u roku od osam dana upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. Rešenje o izboru kandidata doneće konkursna komisija, u roku od osam dana od dana obavljenog razgovora sa kandidatima. Prijavni formular i potrebnu dokumentaciju treba poslati na adresu škole: Ekonomska škola, Gospodar Jovanova 1, 32000 Čačak ili predati lično. Zbog dostavljanja obaveštenja, odluka i poziva za razgovor neophodno je da kandidat u prijavi navede tačne kontakt podatke. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod sekretara škole, na telefon: 032/344-793.


Skoro postavljeni poslovi EKONOMSKA ŠKOLA


Pregledano: 1180 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters