Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Direktor Ustanove Puno radno vreme

na Ustanova ''Pozorište za decu'' u Kragujevac (Poslato na 25-06-2019)

Ustanova ''Pozorište za decu'', Kragujevac

Direktor Ustanove ''Pozorište za decu'' Kragujevac

Na osnovu člana35. stav 2. Zakona o kulturi(Službeni glasnik RS br.72/09, 13/16 i 30/16-ispr) i člana 21. stav 2. StatutaUstanove „Pozorište za decu”Kragujevac broj 162 od 23.3.2011.godine,566 od 18.9.2014.godine, 784 od 18.8.2016.godine i 974 od 28.8.2018.godine Upravni odbor Ustanove „Pozorište za decu” Kragujevac raspisuje


JAVNI KONKURS ZA IZBOR KANDIDATA ZA IMENOVANjE DIREKTORA USTANOVE „POZORIŠTE ZA DECU” KRAGUJEVAC

Naziv radnog mesta: direktor Ustanove „Pozorište za decu” Kragujevac

Imenovanje se vrši na period od četiri godine.

Uslovi za izbor kandidata sa direktora Pozorišta za decu su:

1. stečeno visoko obrazovanje na studijama prvog i drugog stepena u obimu od najmanje 240 ESPB, diplomske akademske studije-master, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije na fakultetima društveno-humanističkih nauka, ili visoka stručna sprema društveno-humanističkih nauka u trajanju od najmanje četiri godine koje su završene po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju;

2. da ima pet godina radnog iskustva u struci, odnosi se na radno iskustvo u kulturi;

3. da se protiv njega ne vodi istraga i da protiv njega nije podignuta optužnica za krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti;

4. da nije pravnosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest meseci za krivična dela koja se gone po službenoj dužnoosti;

5. državljanstvo Republike Srbije;

6. opšta zdravstvena sposobnost.

Konkursna dokumentacija za izbor kandidata treba da sadrži:

1. predlog programa rada i razvoja Pozorišta za decu za period od četiri godine;

2. overenu kopiju diplome ili uverenja o stečenoj stručnoj spremi;

3. overenu kopiju radne knjižice ili dokaz o radnom iskustvu:

4. biografiju koja mora da sadrži elemente koji dokazuju stručnost iz delokruga rada ustanova kulture sa kratkim pregledom ostvarenih rezultata u radu;

5. uverenja nadležnih organa da se protiv njega ne vodi istraga, da protiv njega nije podignuta optužnica za krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti, kao i da nije pravosnažno osuđivan u trajanju dužem od šest meseci za krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti (ne starije od šest meseci);

6. uverenje o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od šest meseci);

7. izvod iz matične knjignje rođenih;

8. overenu kopiju lične karte ili izvod (za lične karte sa čipom) i

9. dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti – lekarsko uverenje (original).

Prijave za konkurs podnose se neposredno ili putem pošte Upravnom odboru Ustanove „Pozorište za decu”Kragujevac na adresu:

Ustanova „Pozorište za decu”Kragujevac, Trg slobode br.1,34000 Kragujevac, sa naznakom:

“Prijava na konkurs – NE OTVARATI”.

Rok za prijavljivanje na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Nepotpune i neblagovremene informacije neće se uzeti u razmatranje.

Rok važenja
09.07.2019.


Pregledano: 837 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters