Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Viši medicinski tehničar - opšteg smera; Medicinski tehničar opšteg smera Puno radno vreme

na KLINIČKI CENTAR KRAGUJEVAC u Kragujevac (Poslato na 10-07-2019)

KLINIČKI CENTAR KRAGUJEVAC
34000 Kragujevac, Zmaj Jovina 30
tel. 034/505-273

Viši medicinski tehničar – opšteg smera
za rad u Centru za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Klinike za internu medicinu, na određeno vreme do povratka zaposlenog sa dužeg odsustva, probni rad od 3 meseca

Viši medicinski tehničar – opšteg smera
za rad u Centru za onkologiju i radioterapiju, na određeno vreme do povratka zaposlenog sa dužeg odsustva, probni rad od 3 meseca

Medicinski tehničar opšteg smera
(srednja stručna sprema) za rad u Operacionom centru, na određeno vreme do povratka zaposlenog sa dužeg odsustva, probni rad od 3 meseca

Medicinski tehničar opšteg smera
(srednja stručna sprema) za rad u Službi za radiološku dijagnostiku, na određeno vreme do povratka zaposlenog za dužeg odsustva, probni rad od 3 meseca
2 izvršioca

Medicinski tehničar opšteg smera
(srednja stručna sprema) za radu z Klinici za urologiju, nefrologiju i dijalizu, na određeno vreme do povratka zaposlenog sa dužeg odsustva, probni rad od 3 meseca

Medicinski tehničar opšteg smera
(srednja stručna sprema) za rad u Centru za neurohirurgiju, na određeno vreme do povratka zaposlenog sa dužeg odsustva, probni rad od 3 meseca

USLOVI: Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa utvrđeni Zakonom o radu („Sl. glasnik RS” broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-odluka US i 113/17) i posebni uslovi utvrđeni Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova u Kliničkom centru Kragujevac. Poseban uslov za zasnivanje radnog odnosa za navedene poslove je: radno iskustvo u Operacionom centru u trajanju od najmanje 6 (šest) meseci za radno mesto: medicinski tehničar opšteg smera (srednja stručna sprema) radi popune radnog mesta medicinski tehničar opšteg smera Operacionog centra.

OSTALO: Uz prijavu se podnose u originalu ili overenoj kopiji sledeća dokumenta: diploma o stečenom obrazovanju odgovarajućeg profila; svedočanstva za svaki razred srednje škole za medicinske tehničare/sestre sa srednjom školskom spremom za radno mesto: medicinski tehničar opšteg smera (srednja stručna sprema) radi popune radnog mesta medicinski tehničar opšteg smera Operacionog centra; medicinski tehničar opšteg smera (srednja stručna sprema) radi popune radnog mesta medicinski tehničar opšteg smera Službe za radiološku dijagnostiku; medicinski tehničar opšteg smera (srednja stručna sprema) radi popune radnog mesta medicinski tehničar/sestra opšteg smera Klinike za urologiju, nefrologiju i dijalizu i medicinski tehničar opšteg smera (srednja stručna sprema) radi popune radnog mesta medicinski tehničar/sestra opšteg smera Centra za neurohirurgiju; uverenje o položenom stručnom ispitu za radno mesto; uverenje o državljanstvu RS; izvod iz matične knjige rođenih; izvod iz matične knjige venčanih (ako je kandidat promenio prezime); kratku biografiju sa adresom, kontakt telefonom, e-mail adresom; kandidati koji imaju radno iskustvo (uključujući stručno osposobljavanje i usavršavanje) treba da dostave dokaz/potvrdu o radnom stažu od strane Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO), odnosno dokaz/potvrdu o volonterskom stažu u struci od strane nadležne službe. Kandidati su u obavezi da na prijavi navedu za koja radna mesta konkurišu (bilo da konkurišu na jedno radno mesto ili na više radnih mesta). Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor. Prilikom zasnivanja radnog odnosa, izabrani kandidat je dužan da dostavi: lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos; dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, da optužnica nije stupila na pravnu snagu i da nije pokrenuta istraga (uverenje nadležnog suda); uverenje da kandidat nije osuđivan za krivična dela koja ga čine nepodobnim za rad u zdravstvenoj ustanovi (uverenje nadležne policijske uprave ili policijske stanice); dozvolu za rad – licencu koju je izdala nadležna komora (ako je kandidat u radnom odnosu) ili rešenje o upisu u komoru (ako kandidat nije u radnom odnosu). Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi gorenavedene dokumente u zahtevanom roku, sa njim se neće zasnovati radni odnos. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Klinički centar Kragujevac. Oglas objaviti putem sajta Ministarstva zdravlja Republike Srbije, putem sajta Kliničkog centra Kragujevac i u publikacija „Poslovi” Nacionalne službe za zapošljavanje. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi” Nacionalne službe za zapošljavanje. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Konačni rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Kliničkog centra Kragujevac (www.kc-kg.rs). Kandidati koji ne budu izabrani mogu zahtevati povraćaj konkursne dokumentacije. Telefon za kontakt 034/50-52-73. Prijave se podnose lično, u zatvorenoj koverti, preko pisarnice Kliničkog centra Kragujevac ili putem pošte na adresu: Klinički centar Kragujevac, Ul. Zmaj Jovina 30, 34000 Kragujevac, Obavezno naznačiti za koje se radno mesto konkuriše: „Prijava na oglas za prijem u radni odnos za radno mesto _____ (navesti tačan profil za koji kandidat podnosi prijavu)”.Skoro postavljeni poslovi KLINIČKI CENTAR KRAGUJEVAC


Pregledano: 939 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters