Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine; Diplomirani psiholog Puno radno vreme

na INSTITUT ZA MENTALNO ZDRAVLjE u Beograd (Poslato na 18-07-2019)

INSTITUT ZA MENTALNO ZDRAVLjE
11000 Beograd, Palmotićeva 37

Doktor medicine
na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog

USLOVI: visoko obrazovanje: na integrisanim akademskim studijama po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10.09.2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju najmanje 5 godina po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10 septembra 2005. godine; položen stručni ispit; licenca; najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine.

Diplomirani psiholog
na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog

USLOVI: visoko obrazovanje: na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;
- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

OSTALO: zainteresovani kandidati podnose: radnu biografiju, fotokopiju diplome o završenoj školi, fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu (za poslove doktora medicine); fotokopija licence ili rešenja o upisu u imenik Lekarske komore Srbije (za poslove doktora medicine); izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu. Tražena dokumenta se podnose u neoverenim fotokopijama , s tim što je izabrani kandidat dužan da u roku od 3 (tri) dana od dana dostavljanja odluke o izboru dostavi dokumenta u originalu ili u overenim fotokopijama. Dostavljena dokumenta se ne vraćaju. Odluka o izboru kandidata će biti objavljena na sajtu Instituta za mentalno zdravlje www.imh.org.rs i neće se dostavljati učesnicima javnog oglasa. Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijave dostaviti na navedenu adresu Instituta za mentalno zdravlje, sa naznakom: “Za javni oglas” ili predati lično kod poslovnog sekretara (I sprat, soba br.3).


Skoro postavljeni poslovi INSTITUT ZA MENTALNO ZDRAVLjE


Pregledano: 915 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters