Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik za užu naučnu oblast - Informacioni sistemi i informacione tehnologije Puno radno vreme

na ALFA BK UNIVERZITET u Beograd (Poslato na 22-07-2019)

ALFA BK UNIVERZITET, Beograd
objavljuje

KONKURS

za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa nastavnika

sa punim radnim vremenom

1. Jednog nastavnika u zvanju od docenta do redovnog profesora za užu naučnu oblast – Informacioni sistemi i informacione tehnologije.

Kandidati koji konkurišu za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa nastavnika, pored opštih uslova treba da ispunjavaju i uslove propisane članom 74. Zakona o visokom obrazovanju (,,Sl.gl. RS“ br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon i 73/18), članom 118. Statuta Alfa BK Univerziteta i odredbama Pravilnika o izboru nastavnika i saradnika Alfa BK Univerziteta.

Prilikom prijavljivanja na konkurs kandidati podnose:

- Izvod iz matične knjige rođenih, odnosno venčanih ukoliko je nastala promena prezimena;

- Uverenje o državljanstvu;

- Overene fotokopije diploma o svim završenim nivoima studija iz oblasti za koje je konkurs objavljen, ne starije od 6 meseci;

- Biografiju sa bibliografijom u štampanom i elektronskom obliku- na kompakt disku u Word formatu i pratećim materijalom (naučni odnosno stručni radovi objavljeni u naučnim časopisima ili zbornicima).

- Uverenje nadležne policijske uprave da protiv njih nije izrečena pravnosnažna presuda za krivična dela iz člana 72. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju

- Popunjenu prijavu na konkurs, sa označenjem za koje se radno mesto konkuriše.

Prijave koje ne sadrže navedenu dokumentaciju neće se uzimati u razmatranje.

Univerzitet zadržava pravo da traži dodatnu dokumentaciju od kandidata.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom kandidati podnose u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja konkursa na adresu: Alfa BK Univerzitet, Novi Beograd, ul. Palmira Toljatija br. 3. ili putem elektronske pošte: konkurs@alfa.edu.rs

Obaveštenja se mogu dobiti na:konkurs@alfa.edu.rs

Rok važenja
21.08.2019.


Skoro postavljeni poslovi ALFA BK UNIVERZITET


Pregledano: 369 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters