Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Radno mesto tužilački pomoćnik - tužilački saradnik u zvanju savetnik Puno radno vreme

na TREĆE OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U BEOGRADU u Beograd (Poslato na 24-07-2019)

TREĆE OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U BEOGRADU

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu na osnovu članu 34 Zakona o javnom tužilaštvu („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 116/08, 104/09, 101/10, 78/11, 101/11, 38/12, 121/12, 101/13, 111/14, 117/14, 106/15 i 63/16), članova 49 i čl 61 Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18), člana 9 Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 41/07, 109/09, 99/14, 94/17 i 95/18), Pravilnika o sastavu konkursne komisije, načinu provere kompetencija, kriterijumima i merilima za izbor na izvršilačka radna mesta u sudovima i javnim tužilaštvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 30/19) člana 10. Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu A.br.119/19 od 19.04.2019. godine, i saglasnosti Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 - broj 112-11418/2018 od 30.11.2018. godine, Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 - broj 112-12546/2018 od 25.12.2018. godine i Odluke o raspisivanju javnog konkursa u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu A broj 195/19 od 21.05.2019. godine, oglašava:

JAVNI KONKURS
za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta
u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu

I Organ u kome se popunjavaju radna mesta :
Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina broj 16.

II Radno mesto koje se popunjava:

Radno mesto tužilački pomoćnik - tužilački saradnik u zvanju savetnik
2 izvršioca

Opis poslova: Pomaže javnom tužiocu i zameniku javnog tužioca u radu u predmetima manje složenosti, prati sudsku praksu, izrađuje nacrte jednostavnijih podnesaka, uzima na zapisnik krivične prijave, podneske i izjave građana, vrši pod nadzorom i po uputstvima javnog tužioca, odnosno zamenika javnog tužioca poslove manje složenosti predviđene zakonom i drugim propisima.

Uslovi za rad na radnom mestu tužilački saradnika u zvanju savetnika: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalstičkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen pravosudni ispit i potrebne kompetencije za ovo radno mesto.

III Kompetencije

Shodno Pravilniku o sastavu konkursne komisije, načinu provere kompetencija, kriterijumima i merilima za izbor na izvršilačka radna mesta u sudovima i javnim tužilaštvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 30/19) u izbornom postupku komisija će proveriti:
1. Opšte funkcionalne kompetencije;
• Organizacija i rad državnih organa Republike Srbije (test u papirnoj formi);
• Digitalna pismenost (test praktičnim radom na računaru);
• Poslovna komunikacija (pismena simulacija);

2. Posebne funkcionalne kompetencije;
• Uprava u javnom tužilaštvu ( pisani test);
• Posedovanje znanja i veština za izradu nacrta tužilačkih odluka i drugih akata (pisani test);
• Veštine zastupanja na glavnom pretresu u krivičnom i u drugim postupcima pred nadležnim sudom (razgovor sa kandidatom);

3. Ponašajne kompetencije provera intervjuom sa diplomiranim psihologom:
• Upravljanje informacijama
• Upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata
• Orijentacija ka učenju i promenama
• Izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa
• Savesnost, posvećenost i integritet

4. Obaviti intervju sa kandidatima.

Sve navedene kompetencije komisija će proveriti u roku od tri meseca računajući od dana isteka roka za prijavu na oglas po predmetnom konkursu. Baza pitanja biće objavljena na internet strani tužilaštva (www.trece.os.jt.rs).

Shodno čl. 9 stav 4 Pravilniku o sastavu konkursne komisije, načinu provere kompetencija, kriterijumima i merilima za izbor na izvršilačka radna mesta u sudovima i javnim tužilaštvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 30/19) komisija će prihvatiti odgovarajuće sertifikate, potvrde ili druge dokaze o posedovanju kompetencije digitalna pismenost.

IV Mesto rada: Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 16.

V Adresa na koju se podnose prijave za sva radna mesta: Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, sa naznakom: „Za javni konkurs“.

VI Lica zadužena za davanje obaveštenja o javnom konkursu: zamenik javnog tužioca Ljubomir Anđelić telefon 011/2018-278, zamenik javnog tužioca Milica Stojanac Maretić telefon 011/2018-286, sekretar Nikola Marković telefon 011/2018-305.

VII Opšti uslovi za rad na radnom mestu: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

VIII Rok za podnošenje prijava: rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana oglašavanja javnog konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

IX Dokazi koje prilažu samo kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa komisijom: original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 meseci); uverenje da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci (ne starije od 6 meseci); potvrda da kandidatu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa (samo oni kandidati koji su radili u državnom organu); overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo); original ili overena fotokopija uverenja o položenom pravosudnom ispitu.

Kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa komisijom pozvaće se da u roku od pet radnih dana od dana prijema obaveštenja prilože ostale dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku. Kandidati koji u ostavljenom roku ne prilože ostale dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pisanim putem se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka. Dokazi se dostavljaju na nadresu navedenu u oglasu.

Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili overenoj fotokopiji kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama, kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

Dokaze o ispunjenosti uslova za zaposlenje koji su sadržani u službenim evidencijama pribavlja državni organ, osim ako kandidat ne izjavi da će sam dostaviti potrebne dokaze.

Potrebno je da se učesnik konkursa u prijavi na konkurs izjasni da za koju od predviđenih mogućnosti se opredeljuje, da organ pribavi podatke o kojima se vodi evidencija po službenoj dužnosti ili da će to kandidat učiniti sam.

Dokumenta o kojima se se vodi evidencija po službenoj dužnosti su : izvod iz matične knjige rođenih; uverenje o državljanstvu; uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak; uverenje da nije osuđivan; uverenje o položenom pravosudnom ispitu.

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu www.trece.os.jt.rs.

X Trajanje radnog odnosa: Za navedena radna mesta radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

XI Izborni postupak: Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove za zaposlenje na radnom mestu i među kojima se sprovodi izborni postupak, objavljuje se na internet prezentaciji tužilaštva prema šiframa njihove prijave.

Kandidate koji uspešno završe pismenu proveru opštih funkcionalnih kompetencija konkursna komisija će obavestiti o vremenu i mestu provere posebnih funkcionalnih kompetencija, a potom i o vremenu i mestu provere ponašajnih kompetencija i na kraju obaviti intervju sa kandidatima.

NAPOMENE :

Kandidati zasnivaju radni odnos na neodređeno vreme.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili overenoj fotokopiji biće odbačene zaključkom konkursne komisije.

Obaveštavaju se učesnici javnog konkursa da će se dokumentacija vraćati isključivo na pisani zahtev učesnika.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

Ovaj oglas objavljuje se u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje, na portalu E - uprave, kao i na internet prezentaciji i oglasnoj tabli Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.

Obrazac prijave biće objavljen na internet stranici tužilaštva (www.trece.os.jt.rs).


Skoro postavljeni poslovi TREĆE OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U BEOGRADU


Pregledano: 1567 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters