Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vozač sanitetskog vozila Puno radno vreme

na ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KRAGUJEVAC u Kragujevac (Poslato na 24-07-2019)

ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU
POMOĆ KRAGUJEVAC
34000 Kragujevac, Sloboda bb
tel. 034/6312-306

Vozač sanitetskog vozila
za sanitetski prevoz i prevoz na hemodijalizu, na određeno vreme do 5 meseci, zbog povećanog obima posla

USLOVI: IV/III stepen stručne spreme, vozačka dozvola B kategorije. Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa utvrđeni Zakonom o radu („Sl. glasnik RS” br. 24/05 , 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 odluka US, 113/17 i 95/18 autentično tumačenje) i Posebni uslovi utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u Zavodu. Kandidati podnose sledeća dokumenta u originalu ili overenoj kopiji: diplomu srednje škole (IV/III stepen); uverenje o državljanstvu RS; izvod iz matične knjige rođenih; izvod iz matične knjige venčanih (ako je došlo do promene prezimena kandidata); fotokopiju radne knjižice ili drugi dokaz o radnom iskustvu; dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,da optužnica nije stupila na pravnu snagu i da nije pokrenuta istraga (uverenje nadležnog suda), ne starije od 6 meseci; uverenje da kandidat nije osuđivan za krivična dela koja ga čine nepodobnim za rad u zdravstvenoj ustanovi (uverenje nadležne policijske uprave ili policijske stanice), ne starije od 6 meseci; dokazi o dodatnom stručnom obrazovanju ili osposobljenosti (ukoliko ih kandidat poseduje); vozačka dozvola B kategorije; kratku biografiju, sa adresom, kontakt telefonom, imejl adresom. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kragujevac. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi” Nacionalne službe za zapošljavanje. Oglas je objavljen i na internet prezentaciji Ministarstva zdravlja RS i internet prezentaciji Zavoda. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Kandidati, mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu. Po završetku konkursa predata dokumenta se neće vraćati kandidatima. Kontakt telefon: 034/6312-306. Prijave se podnose lično ili putem pošte u zatvorenoj koverti (preporučeno) na gorenavedenu adresu, sa naznakom „Prijava na oglas za prijem u radni odnos - radno mesto vozač sanitetskog vozila”.


Skoro postavljeni poslovi ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KRAGUJEVAC


Pregledano: 1162 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters