Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Poslovni sekretar Puno radno vreme

na TURISTIČKO-KULTURNI CENTAR GRADSKE OPŠTINE ZEMUN u Beograd (Poslato na 24-07-2019)

GRAD BEOGRAD
GRADSKA OPŠTINA ZEMUN
TURISTIČKO-KULTURNI CENTAR
GRADSKE OPŠTINE ZEMUN
Zemun, Magistratski trg 1

Poslovni sekretar

USLOVI: Stečeno srednje obrazovanje; rad na računaru; poznavanje jednog stranog jezika; 2 godine radnog iskustva. Pored navedenih posebnih uslova, kandidat mora da ispunjava i opšte uslove i to: da je punoletan državljanin Republike Srbije; da ima propisano obrazovanje; da ispunjava ostale uslove određene zakonom, drugim propisom i aktom o sistematizaciji radnih mesta; da nije pravnosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 meseci. Prijava na konkurs obavezno sadrži podatke o radnom mestu na koje kandidat konkuriše i podatke o kandidatu (ime i prezime, adresa prebivališta odnosno boravišta, kontakt telefon kandidata, adresa elektronske pošte ako je kandidat poseduje). Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana oglašavanja konkursa u periodičnom izdanju oglasa organizacije nadležne za poslove zapošljavanja. Prijavu i dokaze o ispunjavanju uslova oglasa, u originalu ili overenoj fotokopiji (ne starije od 6 meseci), dostaviti Turističko-kulturnom centru gradske opštine Zemun, Magistratski trg broj 1, poštom ili putem pisarnice, sa naznakom „Za konkurs”. Turističko-kulturni centar gradske opštine Zemun, ako kandidat to izjavi, može po službenoj dužnosti pribaviti: izvod iz matične knjige rođenih; uverenje o državljanstvu; uverenje MUP-a o nekažnjavanju; uverenje nadležnog suda da se protiv prijavljenog kandidata ne vodi istraga, osim ako kandidat izričito izjavi da će te podatke sam pribaviti (obrazac Izjave da će prijavljeni kandidat sam pribaviti činjenice koje su neophodne za odlučivanje nalazi se na zvaničnoj internet prezentaciji Gradske opštine Zemun). Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, konkursna komisija odbacuje rešenjem protiv koga se može izjaviti prigovor direktoru Turističko-kulturnog centra gradske opštine Zemun u roku od pet dana od dana prijema rešenja. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: 011/3778-406; kontakt osoba Marija Milivojević.


Skoro postavljeni poslovi TURISTIČKO-KULTURNI CENTAR GRADSKE OPŠTINE ZEMUN


Pregledano: 1096 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters