Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Viša/visoka strukovna medicinska sestra/tehničar Puno radno vreme

na Doma zdravlja Niš u Niš (Poslato na 25-07-2019)

Doma zdravlja NišNa osnovu člana 7. i 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija („Sl.glasnik RS“ br. 106/2018) i Odluke o raspisivanju oglasa za prijem u radni odnos br. 2610od 24.07.2019.god., direktor Doma zdravlja Niš raspisuje

OGLAS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom za obavljanje poslova više/visoke strukovne medicinske sestre u Službi polivalentne patronaže

I

Oglašava se prijem u radni odnossa punim radnim za sledeće radno mesto:

1) viša/visoka strukovna medicinska sestra - 2 izvršioca

II

Za zasnivanje radnog odnosa za poslove iz tačke I ovog Oglasa važe opšti uslovi utvrđeni Zakonom o radu („Sl.glasnik RS“, br.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014).

III

Pored opštih uslova na osnovu Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja Niš broj 2/18 od 23.03.2018.godine, utvrđeni su i posebni uslovi:

- završenaviša/visoka strukovna medicinska škola

- položen stručni ispit

- licenca ili rešenje o upisu u imenik Komore medicinskih sestara/tehničara

- fotokopija vozačke dozvole

- potvrda zdravstvene ustanove u kojoj je kandidat stekao radno iskustvo od najmanje 3 godine na poslovima polivalentno patronažne sestre.

IV

Uz prijavu (CV) se podnose overene fotokopije sledećih dokumenata:

- diploma o završenoj višoj/visokoj strukovnoj medicinskoj školi

- potvrda o položenom stručnom ispitu

- licenca ili rešenje o upisu u imenik Komore medicinskih sestara/tehničaraV

Pored traženih dokumenata uz prijavu za oglas dostavlja se i:

- lična i radna biografija sa adresom, kontakt telefonom i e-mail adresom,

- fotokopija lične karte,

- izvod iz matične knjige venčanih (ako je kandidat promenio prezime),

- uverenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak (uverenje izdaje sud),

- pisanu saglasnost (svojeručno) za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos.

Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe.

Podacima rukuje i podatke obrađuje Dom zdravlja Niš.

VI

Pre zasnivanja radnog odnosa kandidat koji bude izabran je dužan da dostavi:

- lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos.

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi gore navedeni dokument u zahtevanom roku sa njim se neće zasnovati radni odnos.

VII

Oglas objaviti na internet stranicama Nacionalne službe za zapošljavanje, Ministarstva zdravlja RS i Doma zdravlja Niš (www.domzdravljanis.co.rs).

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja oglasa.

Prijave sa mogu poslati poštom na adresu: Dom zdravlja Niš – prijava na oglas za prijem u radni odnos na radno mesto... (navesti tačan profil za koji kandidat podnosi prijavu), Vojvode Tankosića 15, 18000 Niš, ili dostaviti lično u Dom zdravlja Niš Odseku za kadrovske poslove - VI sprat, kancelarija broj 411.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

VIII

Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih informacija koje mogu biti važne za donošenje odluke o izboru kandidata.

Odluka o izboru kandidata doneće se u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, a obaveštenje o izboru kandidata biće objavljeno na internet stranici Doma zdravlja Niš.

Kandidatima koji ne budu izabranioverena konkursna dokumentacija biće vraćena putem pošte.

Kontakt telefon 018/503-708 ili mail: kadrovska@domzdravljanis.co.rs.

DOM ZDRAVLjA NIŠ

DIREKTOR

Prof. dr Milorad Jerkan
Rok važenja
01.08.2019.


Pregledano: 989 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters