Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Direktor Puno radno vreme

na Dečji kulturni centar Beograd u Beograd (Poslato na 29-07-2019)

Dečji kulturni centar BeogradNa osnovu čl. 35. Zakona o kulturi (Sl.glasnik RS br.72/2009, 13/2016 i 30/2016 – ispr.),

člana 33. Statuta Dečjeg kulturnog centra Beograd i Odluke Upravnog odbora o raspisivanju javnog konkursa za imenovanje direktora Dečjeg kulturnog centra Beograd, br.601-1 od 25.06.2019. godine, Upravni odbor oglašava

JAVNI KONKURS ZA IMENOVANjE DIREKTORA

DEČJEG KULTURNOG CENTRA BEOGRAD

Podaci o ustanovi

Poslovno ime: Dečji kulturni centar Beograd

Sedište: Takovska 8, Beograd

Matični broj: 17074563

PIB: 100247357

Pretežna delatnost Ustanove je 90.04 – rad umetničkih ustanova

Uslovi za imenovanje direktora Dečjeg kulturnog centra Beograd:

Pravo prijavljivanja na javni konkurs ima svako zainteresovano lice koje ispunjava uslove propisane Statutomi to:

1. da ima stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka ili iz umetničke, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-umetničkog polja na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master na akademskim studijama, strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu;

2. da ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci i u oblasti kulture ili obrazovanja, od čega najmanje tri godine radnog iskustvana poslovima rukovođenja;

3. da se protiv kandidata ne vodi istraga i da nije osuđivan za krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti;

4. da ima državljanstvo Republike Srbije;

5. da ima znanje stranog jezika;

6. da ima znanje rada na računaru.

Prilikom izbora kandidata za direktora, Upravni odbor će ceniti i sledeća dopunska znanja i sposobnosti:

- poznavanje poslovanja pravnih subjekata u oblasti delatnosti kojom se Ustanova bavi i rukovođenja njihovim resursima;

- iskustvo u upravljanju sredstvima, ljudskim i ostalim resursima;

- iskustvo u iniciranju, organizaciji i realizaciji projekta koji su vezani za edukativne i društveno angažovane projekte, kao i iskustvo u obezbeđivanju sredstava za realizaciju projekata;

- rezultate u radu na animaciji i edukaciji publike, radu sa mladima (publikom i autorima) i proširenju turističke ponude kulturnim i umetničkim programima i proizvodima;

- poznavanje novih tehnologija i njihove primene u redovnim i projektnim aktivnostima institucija kulture;

- poznavanje engleskog jezika;

- sposobnost komunikacije sa javnošću.

Pored dopunskih znanja i sposobnosti, Upravni odbor će ceniti i da li je obrazovno-naučno ili obrazovno-umetničko polje, u okviru koga je stečeno visoko obrazovanje kandidata, primereno delatnosti Ustanove za koju kandidat konkuriše za direktora, poslovima u okviru utvrđene delatnosti Ustanove i dr.

Konkursna prijava za imenovanje direktora treba da sadrži:

1. predlog Programa rada i razvoja Dečjeg kulturnog centra Beograd za period od četiri godine;

2. diplomu o stečenom visokom obrazovanju;

3. isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u struci i u oblasti kulture ili obrazovanja (radna knjižica, potvrde ili drugi akti na osnovu kojih se dokazuje da ima pet godina radnog iskustva sa visokim obrazovanjem i u oblasti kulture ili obrazovanja);

4. isprave kojima se dokazuje radno iskustvo na poslovima rukovođenja (radna knjižica, potvrde ili drugi akti na osnovu kojih se dokazuje da ima tri godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja);

5. isprave kojima se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi istraga i da nije osuđivan za krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti;

6. isprave kojima se dokazuje znanje stranog jezika;

7. isprave kojima se dokazuje znanje rada na računaru;

8. uverenje o državljanstvu Republike Srbije;

9. izvod iz matične knjige rođenih;

10. biografiju kandidata koja mora da sadrži elemente kojima se dokazuju dopunska znanja i sposobnosti sa kratkim pregledom ostvarenih rezultata u radu:

11. izjavu kandidata da je upoznat sa opštom dokumentacijom Ustanove.

Dokazi se prilažu u originalu ili fotokopiji overenoj od strane nadležnog organa.

Svaki kandidat koji je zainteresovan za učešće na javnom konkursu dužan je da pisanim putem zatraži od Ustanove opštu dokumentaciju radi učešća na javnom konkursu.

Opšta dokumentacija obuhvata: redovan godišnji finansijski izveštaj Ustanove za 2018. godinu, program rada i finansijski plan Ustanove za 2019. godinu, Statut Ustanove, Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova Ustanove, model ugovora o radu direktora, podatak o visini plate direktora Ustanove.

Opšta dokumentacija radi učešća na konkursu može se lično preuzeti u Dečjem kulturnom centru Beograd, za vreme trajanja konkursa svakog radnog dana u vremenu od 10:00-15:00 sati.

Kontakt osoba za informacije o konkursu i opštoj dokumentaciji, Miloš Bajić,

telefon 011/ 32 42 011.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju zahtevanih uslova podnose seputem pošte u roku od 10 dana od dana objavljivanja na adresu: Dečji kulturni centar Beograd, ul. Takovska br.8, 11 000 Beograd, ili lično radnim danima u kancelariju 202 u vremenu od 10:00 do 15:00 časova.

Prijava se podnosi u zatvorenoj koverti sa naznakom
„Za javni konkurs-imenovanje direktora“.
Rok počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnom listu „Politika“. Javni konkurs se objavljuje i na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje, kao i na internet stranici Dečjeg kulturnog centra Beograd.

Javni konkurs za imenovanje direktora raspisuje i sprovodi Upravni odbor Ustanove (u daljem tekstu: Upravni odbor).

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, Upravni odbor odbacuje zaključkom protiv koga se može izjaviti posebna žalba osnivaču u roku od tri dana od dana dostavljanja zaključka.

Žalba ne zadržava izvršenje zaključka.

Upravni odbor obavlja razgovor sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz konkursa. Datum razgovora biće određen naknadno, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavešteni (e-mailom, telefonomi dr.)

Upravni odbor u roku od 30 dana od dana završetka javnog konkursa dostavlja osnivaču obrazloženi predlog liste kandidata. Lista sadrži mišljenje Upravnog odbora o stručnim i organizacionim sposobnostima svakog kandidata i zapisnik o obavljenom razgovoru.

Osnivač imenuje direktora Ustanove sa Liste.

Rešenje o imenovanju direktora objavljuje se u ''Službenom listu grada Beograda''.

Oglas o javnom konkursu je objavljen u dnevnom listu „Politika“26.07.2019.godine, na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje, kao i na internet stranici Dečjeg kulturnog centra Beograd.

Rok važenja
05.08.2019.


Pregledano: 289 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters