Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Direktor Puno radno vreme

na Malo pozorište "Duško Radović" u Beograd (Poslato na 29-07-2019)

Malo pozorište “Duško Radović”, Beograd

Na osnovu člana 35. Zakona o kulturi (Sl Glasnik RS br. 72/2009, 13/2016 i 30/2016 – ispr.), člana 34. Statuta Malog pozorišta “Duško Radović”, broj 1144 od 20.10.2017. godine i Odluke Upravnog odbora o raspisivanju javnog konkursa za imenovanje direktora Malog pozorišta “Duško Radović”, broj 878 od 26.06.2019. godine, Upravni odbor oglašava

JAVNI KONKURS ZA IMENOVANjE DIREKTORA

MALOG POZORIŠTA „DUŠKO RADOVIĆ“

Podaci o ustanovi:

Poslovno ime: Malo pozorište “Duško Radović”

Sedište: Beograd, Aberdareva broj 1

Matični broj: 07032765 PIB: 100252993.

Pretežna delatnost Ustanove: 90.01 – Izvođačka umetnost.

Uslovi za imenovanje direktora Malog pozorišta “Duško Radović”:

Pravo prijavljivanja na javni konkurs ima svako zainteresovano lice koje ispunjava uslove propisane Statutom Malog pozorišta “Duško Radović”, i to:

- da ima stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka ili iz umetničke, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-umetničkog polja na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master na akademskim studijama, strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu;

- da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci i najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u oblasti kulture;

- da ima znanje stranog jezika;

- da ima znanje rada na računaru;

- da se protiv kandidata ne vodi istraga i da nije osuđivan za krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti;

- da ima državljanstvo Republike Srbije.

Prilikom izbora kandidata za direktora, Upravni odbor će ceniti i sledeća dopunska znanja i sposobnosti:

– radno iskustvo u oblasti kulture i radno iskustvo na poslovima rukovođenja pravnim subjektima iz oblasti kulture; – poznavanje poslovanja pravnih subjekata iz oblasti delatnosti kojom se Ustanova bavi i upravljanja njihovim resursima; – iskustvo u obezbeđivanju sredstava za realizaciju projekata; – iskustvo u upravljanju sredstvima, ljudskim i ostalim resursima; – iskustvo u iniciranju, organizaciji i realizaciji projekta koji su vezani za delatnosti u oblasti kulture, edukativne i društveno angažovane projekte; – iskustvo i rezultate u radu na animaciji i edukaciji publike, radu sa mladima (publikom i autorima); – poznavanje novih tehnologija i njihove primene u redovnim i projektnim aktivnostima institucija kulture; – poznavanje jednog svetskog stranog jezika; – sposobnost komunikacije sa javnošću.

Pored dopunskih znanja i sposobnosti, Upravni odbor će ceniti i da li je obrazovno-naučno ili obrazovno-umetničko polje, u okviru koga je stečeno visoko obrazovanje kandidata, primereno delatnosti Ustanove za koju kandidat konkuriše za direktora, poslovima u okviru utvrđene delatnosti Ustanove i dr.

Svaki kandidat koji je zainteresovan za učešće na javnom konkursu dužan je da pisanim putem zatraži od Ustanove, za čijeg se direktora nominuje, opštu dokumentaciju radi učešća na javnom konkursu.

Opšta dokumentacija obuhvata: redovan godišnji finansijski izveštaj Ustanove za 2018. godinu; program rada i finansijski plan Ustanove za 2019. godinu; Statut Ustanove; Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova Ustanove; model ugovora o radu direktora, podatak o visini plate direktora Ustanove.

Opšta dokumentacija radi učešća na konkursu može se lično preuzeti u Malom pozorištu „Duško Radović, na navedenoj adresi u kancelariji sekretara pozorišta, za vreme trajanja konkursa svakog radnog dana u vremenu od 10-13 sati. Kontakt telefon: 0692360065 Marina Stjelja

Prijava na javni konkurs za imenovanje direktora treba da sadrži:

- predlog Programa rada i razvoja Ustanove za period od četiri godine;

- diplomu o stečenom visokom obrazovanju;

- isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u struci i u oblasti kulture (radna knjižica, potvrde ili drugi akti na osnovu kojih se dokazuje da ima pet godina radnog iskustva sa visokim obrazovanjem u oblasti kulture);

- isprave kojima se dokazuje znanje stranog jezika;

- isprave kojima se dokazuje znanje rada na računaru,

- isprave kojima se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi istraga i da nije osuđivan za krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti;

- uverenje o državljanstvu Republike Srbije;

- izvod iz matične knjige rođenih;

- biografiju kandidata koja mora da sadrži elemente kojima se dokazuju dopunska znanja i sposobnosti, sa kratkim pregledom ostvarenih rezultata u radu,

- izjavu kandidata da je upoznat sa opštom dokumentacijom Ustanove.

Dokazi se prilažu u originalu ili fotokopiji overenoj od strane nadležnog organa.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog konkursa. Rok počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnim novinama i na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje.

Prijava se podnosi u zatvorenoj koverti sa naznakom “Za javni konkurs- imenovanje direktora” na adresu Beograd, ul. Aberdareva broj 1, putem pošte ili lično, svakog radnog dana u vremenu od 10-13 sati u kancelariji sekretara pozorišta.

Javni konkurs sprovodi Upravni odbor Malog pozorišta “Duško Radović” (u daljem tekstu: Upravni odbor).

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, Upravni odbor odbacuje zaključkom protiv koga se može izjaviti posebna žalba osnivaču u roku od tri dana od dana dostavljanja zaključka.

Žalba ne zadržava izvršenje zaključka.

Upravni odbor obavlja razgovor sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz konkursa. Datum obavljanja razgovora biće određen naknadno, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavešteni (mejlom, telefonom, telegramom i dr.)

Upravni odboru roku od 30 dana od dana završetka javnog konkursa dostavlja osnivaču obrazloženi predlog liste kandidata. Lista sadrži mišljenje Upravnog odbora o stručnim i organizacionim sposobnostima svakog kandidata i zapisnik o obavljenom razgovoru.

Osnivač imenuje direktora Ustanove sa Liste.

Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu za imenovanje direktora je Marina Stjelja, sekretar Malog pozorišta “Duško Radović”, broj telefona:

069/236-00-65.

Rok za dostavljanje prijava je
03.08.2019.Pregledano: 574 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters