Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Direktor Puno radno vreme

na JUGOSLOVENSKO DRAMSKO POZORIŠTE u Beograd (Poslato na 31-07-2019)

Oglas važi od: 29.7.2019.

JUGOSLOVENSKO DRAMSKO POZORIŠTE
11000 Beograd, Kralja Milana 50
tel. 011/3061-910

Direktor
na period od četiri godine

USLOVI: da ima stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka ili iz umetničke, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-umetničkog polja na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master na akademskim studijama, strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; da ima najmanje deset godina radnog iskustva, od čega najmanje pet godina radnog iskustva u struci i u delatnosti kulture kojom se Ustanova pretežno bavi; da ima znanje stranog jezika; da ima znanje rada na računaru; da se protiv kandidata ne vodi istraga i da nije osuđivan za krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti; da ima državljanstvo Republike Srbije. Prilikom izbora kandidata za direktora Jugoslovenskog dramskog pozorišta, Upravni odbor će ceniti i sledeća dopunska znanja i sposobnosti: da je radno iskustvo kandidata prvenstveno u oblasti kulture i da je u tom radu pokazao organizacione sposobnosti; znanje engleskog ili francuskog ili nemačkog jezika; da je prethodnim radom ostvario rezultate od izuzetnog značaja za kulturu; da je u prethodnom radu dokazao sposobnost i ostvario rezultate u rukovođenju ljudskim, materijalnim i finansijskim resursima; poznavanje poslovanja pravnih subjekata u oblasti delatnosti kojom se ustanova bavi i upravljanja njihovim resursima; iskustvo u iniciranju, organizaciji i realizaciji projekata iz oblasti kulture (umetnički, edukativni i drugi društveno angažovani projekti), kao i iskustvo u obezbeđivanju sredstava za njihovu realizaciju; da je kandidat dobro upoznat sa svim bitnim aspektima pretežne delatnosti Ustanove; da poznaje nove tehnologije i njihove primene u redovnim i projektnim aktivnostima institucija kulture; sposobnost komunikacije sa javnošću. Pored dopunskih znanja i sposobnosti iz prethodnog stava, Upravni odbor će ceniti i da li je obrazovno-umetničko ili obrazovno-naučno polje, u okviru koga je stečeno visoko obrazovanje kandidata, primereno delatnosti Ustanove za koju kandidat konkuriše za direktora, poslovima u okviru utvrđene delatnosti Ustanove i dr.

OSTALO: svaki kandidat koji je zainteresovan za učešće na Konkursu, dužan je da pisanim putem zatraži od Jugoslovenskog dramskog pozorišta, opštu dokumentaciju radi učešća na javnom konkursu. Opšta dokumentacija obuhvata: redovan godišnji finansijski izveštaj Ustanove za 2018. godinu; program rada i finansijski plan Ustanove za 2019. godinu; Statut Ustanove; Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova Ustanove; model ugovora o radu direktora, podatak o visini plate direktora Ustanove. Opšta dokumentacija radi učešća na konkursu može se lično preuzeti u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, ul.Kralja Milana 50, Beograd, za vreme trajanja konkursa, svakog radnog dana u periodu od 11-14 sati. Konkursna prijava za imenovanje kandidata za direktora Jugoslovenskog dramskog pozorišta obavezno sadrži: 1. predlog Programa rada i razvoja Ustanove za period od četiri godine; 2. diplomu o stečenom visokom obrazovanju; 3. isprave kojima se dokazuje radno iskustvo (radna knjižica, potvrde ili drugi akti na osnovu kojih se dokazuje da ima deset godina radnog iskustva); 4. isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u struci i u delatnosti kulture kojom se Ustanova pretežno bavi (radna knjižica, potvrde ili drugi akti na osnovu kojih se dokazuje da ima pet godina radnog iskustva na poslovima sa visokim obrazovanjem i u delatnosti kulture kojom se Ustanova pretežno bavi); 5. ispravu kojom se dokazuje znanje stranog jezika; 6. ispravu kojom se dokazuje znanje rada na računaru; 7. isprave kojima se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi istraga i da nije osuđivan za krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti; 8. uverenje o državljanstvu Republike Srbije; 9. izvod iz matične knjige rođenih; 10. biografiju kandidata koja mora da sadrži elemente kojima se dokazuju dopunska znanja i sposobnosti, sa kratkim pregledom ostvarenih rezultata u radu; 11. izjavu kandidata da je upoznat sa opštom dokumentacijom Ustanove. Dokazi se prilažu u originalu ili fotokopiji overenoj od strane nadležnog organa. Upravni odbor Jugoslovenskog dramskog pozorišta sprovodi javni konkurs za imenovanje direktora Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, Upravni odbor odbacuje zaključkom protiv koga se može izjaviti posebna žalba osnivaču u roku od tri dana od dana dostavljanja zaključka. Žalba ne zadržava izvršenje zaključka. Upravni odbor obavlja razgovor sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz konkursa i u roku od 30 dana od dana završetka javnog konkursa dostavlja osnivaču obrazloženi predlog liste kandidata (u daljem tekstu: Lista). Datum razgovora sa kandidatima biće određen naknadno, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavešteni (e-mailom ili telefonom). Lista sadrži mišljenje Upravnog odbora o stručnim i organizacionim sposobnostima svakog kandidata i zapisnik o obavljenom razgovoru. Osnivač imenuje direktora Ustanove sa Liste. Rešenje o imenovanju direktora objavljuje se u ''Službenom listu grada Beograda''. Prijave na javni konkurs dostavljaju se u zatvorenim kovertama na adresu: Jugoslovensko dramsko pozorište, Kralja Milana 50, Beograd, sa naznakom „Za javni konkurs – imenovanje direktora Jugoslovenskog dramskog pozorišta“. Prijave se dostavljaju putem pošte ili lično u periodu od 11-14 sati, svakog radnog dana tokom trajanja konkursa, u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, ul.Kralja Milana 50, Beograd. Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je 10 dana od dana objavljivanja javnog konkursa. Rok počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnom listu „Politika“ i na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje. Za davanje obaveštenja o konkursu, obratite se na telefon 011- 3061-910 ili 063-595- 641 (kontakt osoba Dragana Pantelić) u periodu od 11 do 14 sati, svakog radnog dana u vreme trajanja konkursa.


Skoro postavljeni poslovi JUGOSLOVENSKO DRAMSKO POZORIŠTE


Pregledano: 428 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters