Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Više radnih mesta Puno radno vreme

na KANCELARIJA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU u Beograd (Poslato na 07-08-2019)

KANCELARIJA ZA INFORMACIONE
TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU

Na osnovu čl. 54 Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18), člana 9 stav 1, člana 10 stav 1, člana 11 stav 1 i člana 13 Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, broj 2/19) i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj 112-6438/2019 od 26.06.2019. godine. godine, oglašava

JAVNI KONKURS
ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA

I Organ u kome se popunjavaju radna mesta: Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu, Beograd, Katićeva 14-16

II Radna mesta koje se popunjavaju:

1. Projektant informacionih sistema i programa, zvanje samostalni savetnik
Odsek za planiranje i analizu, Odeljenje za informacione sisteme i registre, Sektor za razvoj informacionih tehnologija i elektronske uprave
1 izvršilac

Opis poslova: priprema i izrađuje analize poslovnih sistema korisnika i definiše projektni zadatak za razvoj, održavanje i redovan rad informacionih sistema i registara; izrađuje analize o postojećem stanju informacionih sistema i registara i priprema izveštaje; izrađuje projektnu dokumentaciju, prati realizaciju projekata i izrađuje izveštaje; priprema programske zahteve (projektnu specifikaciju); priprema izveštaje, informacije i prezentacije u vezi sa projektima na kojima je angažovan; prati i primenjuje standarde u oblasti razvoja informacionih sistema i registara i obavlja druge poslove po nalogu šefa odseka.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja prirodno-matematičkih nauka ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje pet godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

2. Sistem inženjer informacionih sistema i tehnologija
zvanje savetnik, Odsek za planiranje i analizu, Odeljenje za informacione sisteme i registre, Sektor za razvoj informacionih tehnologija i elektronske uprave
1 izvršilac

Opis poslova: sprovodi analizu projektnog zadatka i vrši izbor procedure njegovog rešavanja; pruža stručnu podršku u projektovanju, implementaciji i održavanju integrisanog informacionog sistema zasnovanog na smart karticama – opreme i smart kartica, sistemskog softvera, baza podataka korisnika kartica, korisničkih aplikacija na karticama i u sistemu; prati realizaciju poslova implementacije i održavanja integrisanog sistema zaštite i kontrole pristupa i korišćenja informacionih sistema i registara, kao i modela izrada rezervnih kopija podataka; izrađuje projektnu dokumentaciju i prati realizaciju projekata; obavlja druge poslove po nalogu šefa odseka.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja prirodno-matematičkih nauka ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; radno iskustvo u struci od najmanje tri godine; položen državni stručni ispit; kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

3. Šef Odseka za projektovanje i implementaciju
zvanje samostalni savetnik, Odsek za projektovanje i implementaciju, Odeljenje za informacione sisteme i registre, Sektor za razvoj informacionih tehnologija i elektronske uprave
1 izvršilac

Opis poslova: rukovodi, organizuje, koordinira rad zaposlenih u Grupi; koordinira pripremu analiza i projekata razvoja i implementacije informacionih sistema i registara; koordinira projektovanje i implementaciju informacionih sistema i registara; analizira i proučava zakone, druge propise od značaja za razvoj i održavanje informacionih sistema i registara; stara se o redovnom održavanju baza podataka – kontrola integriteta; nadzire pripremu i izradu tehničke dokumentacije i uputstava za pripremu i izradu informacionih sistema; vrši kontrolu realizovanih aplikacija u odnosu na postavljene zahteve; koordinira izradu projektne dokumentacije; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika odeljenja.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz stručne oblasti elektrotehničkog ili računarskog inženjerstva ili naučnih oblasti matematičkih ili organizacionih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; radno iskustvo u struci od najmanje pet godina; položen državni stručni ispit; kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

4. Projektant informatičke infrastrukture
zvanje viši savetnik, Odsek za razvoj i održavanje mreže, Odeljenje za računarske komunikacije, upravljanje mrežama i internet tehnologije, Sektor za informaciono-komunikacionu infrastrukturu
1 izvršilac

Opis poslova: sprovodi analizu jedinstvene informaciono-komunikacione mreže organa i definiše projektne zadatke, održavanje i rad; projektuje modele integracije računarske i mrežne opreme i sistemskog softvera i servisa; projektuje i nadgleda implementaciju hardverskih i softverskih rešenja za zaštitu podataka i informacija na mreži; definiše i nadgleda poslove vezane za nadzor i upravljanje mrežama; projektuje modele zaštite i kontrole pristupa i korišćenja informatičkih resursa i servisa, kao i modela izrada rezervnih kopija podataka; prati razvoj novih tehnologija, testira nova komunikaciona hardverska i softverska rešenja; obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz stručne oblasti elektrotehničkog ili računarskog inženjerstva ili iz naučne oblasti matematičkih ili organizacionih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master na akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; radno iskustvo u struci od najmanje sedam godina; položen državni stručni ispit; kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

5. Radno mesto za opšte – pravne poslove
zvanje samostalni savetnik, Sektor za pravne, kadrovske, finansijske i administrativne poslove
1 izvršilac

Opis poslova: pruža stručnu pomoć državnim službenicima i nameštenicima u ostvarivanju prava iz radnog odnosa; priprema izjašnjenja na žalbe Žalbenoj komisiji Vlade; priprema predloge ugovora o privremenim i povremenim poslovima i ugovora o delu i stara se o njihovom sprovođenju; priprema akta iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu; izrađuje akta o pružanju informacija od javnog značaja; obavlja stručne poslove u postupku javnih nabavki; izrađuje ugovore o radu i druga akta za zaposlene i obavlja druge poslove po nalogu pomoćnika direktora.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; radno iskustvo u struci od najmanje pet godina; položen državni stručni ispit; kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada za sva radna mesta: Beograd, Katićeva 14-16.

III U izbornom postupku proveravaju se:

Opšte funkcionalne kompetencije i to: – organizacija i rad državnih organa Republike Srbije proveravaće se putem testa (pismeno); – digitalna pismenost proveravaće se rešavanjem zadataka (praktičnim radom na računaru); – poslovna komunikacija proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije digitalna pismenost (posedovanje znanja i veština u osnovama korišćenja računara, osnovama korišćenja interneta, obradi teksta i tabela, tabelarne kalkulacije), ako učesnik konkursa poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o posedovanju znanja i veština iz navedenih oblasti, na traženom nivou i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije – digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.

Komisija može odlučiti da se kandidatu izvrši provera navedene kompetencije, ako uvidom u dostavljeni dokaz ne može potpuno da oceni posedovanje ove kompetencije.
Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs.

Posebne funkcionalna kompetencija za radno mesto broj 1
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada informatički poslovi (baze podataka) – proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko-analitički poslovi (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija) – proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – baze podataka (SQL server) – proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Posebne funkcionalna kompetencija za radno mesto broj 2
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada informatički poslovi (baze podataka) – proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o informacionoj bezbednosti) – proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – baze podataka (SQL server) – proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Posebne funkcionalna kompetencija za radno mesto broj 3
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada poslovi rukovođenja (osnove upravljanja ljudskim resursima) – proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada informatički poslovi (baze podataka) – proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko-analitički poslovi (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija) – proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Posebne funkcionalna kompetencija za radno mesto broj 4
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada informatički poslovi (informaciona bezbednost, TCP/IP i DNS i serverski operativni sistemi (MS Windows, Linux)) – proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o elektronskoj upravi, Zakon o informacionoj bezbednosti) – proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – procedure opreme i drugo (mrežni protokoli, ruting protokoli, mrežne komunikacione i sigurnosne opreme, mrežnih servisa i sigurnosni problemi i kriptografska tehnologija) – proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Posebne funkcionalna kompetencija za radno mesto broj 5
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada upravljanje ljudskim resursima (radno-pravni odnosi u državnim organima) – proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada upravno-pravni poslovi (opšti upravni postupak) – proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o javnim nabavkama) – proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kometencija mogu se naći na internet prezentaciji Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu (www.ite.gov.rs).

Ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama; upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata; orijentacija ka učenju i promenama; izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa i savesnost, posvećenost i integritet, upravljanje ljudskim resursima), proveravaće se putem psihometrijskih testova i intervjua baziranog na kompetencijama.

Procena motivacije za rad na radnom mestu i stepena prihvatanja vrednosti državnih organa proveravaće se putem intervjua sa Konkursnom komisijom (usmeno).

IV Adresa na koju se podnose prijave: Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu, Katićeva 14-16, 11000 Beograd, sa naznakom “Za javni konkurs – popunjavanje izvršilačkog radnog mesta”.

V Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja: Ružica Nelki, telefon: 011/3340-737, od 10.00 do 13.00 časova, svakog radnog dana.

VI Opšti uslovi za zaposlenje: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik na javnom konkursu punoletan; da učesniku na javnom konkursu ranije nije prestajao radni odnos u državnim organima zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora u trajanju od najmanje 6 (šest) meseci.

VII Rok za podnošenje prijave: Rok za podnošenje prijava jeste 30 dana i počinje da teče prvog narednog dana od dana oglašavanja u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

VIII Prijava na javni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima: www.suk.gov.rs i na internet prezentaciji Kancelarije za informacione tehnologije i elektronske uprave: www.ite.gov.rs.

Prilikom predaje prijave na javni konkurs prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Podnosilac prijave se obaveštava o dodeljenoj šifri u roku od 3 (tri) dana od dana prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

Prijava na javni konkurs može se podneti putem pošte ili na neposredno na adresu: Katićeva 14-16, 11000 Beograd.

Prijava na javni konkurs vrši se na Obrazcu prijave koja je dostupna na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima: www.suk.gov.rs i na internet prezentaciji Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu: www.ite.gov.rs ili u štampanoj verziji u poslovnim prostorijama Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, Katićeva 14-16, 11000 Beograd (tel. 011/3340-737).

Napomena: Da bi kandidat bio oslobođen testiranja opšte funkcionalne kompetencije – digitalna pismenost, neophodno da uz prijavni obrazac dostavi važeći sertifikat, potvrdu ili drugi dokaz o poznavanju rada na računaru. Dokazi o poznavanju rada na računaru se dostavljaju u originalu ili u formi overene fotokopije. Komisija će na osnovu priloženog dokaza doneti odluku da li može ili ne može da prihvati dokaz koji je kandidat priložio umesto testovne provere.

IX Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa konkursnom komisijom: original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje tražena stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima; original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akt iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo).

Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih, podnosi original ili overenu fotokopiju rešenja o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenja da je neraspoređen.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili overenoj fotokopiji. Zakonom o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa (“Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 93/2014, 22/2015 i 87/2018), propisano je da je javni beležnik nadležan i za overavanje potpisa, rukopisa i prepisa za koje je posebnim zakonima koji se primenjuju pre stupanja navedenog zakona propisano da ih overava sud, odnosno opštinska uprava; da osnovni sudovi, odnosno opštinske uprave kao povereni posao zadržavaju nadležnost za overavanje potpisa, rukopisa i prepisa počev od 01.03.2017. godine; da će izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, potpise, rukopise i prepise overavati osnovni sudovi, sudske jedinice, kao i prijemne kancelarije osnovnih sudova, odnosno opštinske uprave, kao povereni posao i posle 01.03.2017. godine, a do imenovanja javnog beležnika.

Svi dokazi se prilažu u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika ili u opštini ili sudu.

Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima.

Odredbama člana 9 i člana 103 Zakona o opštem upravnom postupku (“Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 18/2016 i 95/2018-autentično tumačenje), propisano je da u postupku koji se pokreće na zahtev stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Navedene dokaze kandidat može dostaviti iz prijavu sam, a u cilju efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka.

Potrebno je da kandidat u delu Izjave u Obrascu prijave zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija, odnosno da li želi da Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam.

X Rok za podnošenje dokaza: Kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od 5 radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.

Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka. Dokazi se dostavljaju na adresu: Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu, Katićeva 14-16, 11000 Beograd.

XI Trajanje radnog odnosa: Radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu, podležu probnom radu u trajanju od 6 meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da predmetni ispit polože do okončanja probnog rada (u roku od 6 meseci od dana zasnivanja radnog odnosa.)

U skladu sa članom 9 stav 1 Zakona o državnim službenicima (“Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 79/2005, 81/2005 – ispravka, 83/2005 – ispravka, 64/2007, 67/2007 – ispravka, 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017 i 95/2018), propisano je da su kandidatima pri zapošljavanju u državnim organima, pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata vrši na osnovu provere kompetencija.

XII Provera kompetencija učesnika konkursa proverava se u izbornom postupku: Sa učesnicima konkursa čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrazcu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti počev od 16.09.2019. godine, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni putem pošte na adrese koje su naveli u svojim prijavama ili putem telefona.

Provera opštih funkcionalnih kompetencija i ponašajnih kompetencija, će se obaviti u Službi za upravljanje kadrovima, u Palati „Srbij“, Bulevar Mihaila Pupina 2, II sprat, kancelarija 269, 11070 Beograd, Novi Beograd. Provera posebnih funkcionalnih kompetencija i intervju sa Konkursnom komisijom će se obaviti u poslovnim prostorijama, Kancelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu, Katićeva 14-16, 11000 Beograd. Učesnici konkursa koji su uspešno prošli jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte (brojeve telefona ili adrese), koje navedu u svojim obrazcima.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene.

Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koja je imenovana od strane direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu.

Predmetni oglas objavljuje se na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima – www.suk.gov.rs, na internet prezentaciji Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu – www.ite.gov.rs, na portalu e-Uprave – www.deu.gov.rs, na oglasnoj tabli, internet prezentaciji – www.nsz.gov.rs i u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u predmetnom oglasu koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.Pregledano: 881 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters