Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Više radnih mesta Puno radno vreme

na KANCELARIJA ZA REVIZIJU SISTEMA UPRAVLjANjA SREDSTVIMA EVROPSKE UNIJE u Beograd (Poslato na 07-08-2019)

KANCELARIJA ZA REVIZIJU
SISTEMA UPRAVLjANjA
SREDSTVIMA EVROPSKE UNIJE

Na osnovu člana 54 Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07- ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 i 95/18) i člana 9 stav 1 Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, broj 2/19), oglašava

JAVNI KONKURS
ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA

I Organ u kome se popunjavaju radna mesta: Kancelarija za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije, Beograd, Nemanjina 11.

II Radna mesta koja se popunjavaju:

1. Radno mesto za stručnu podršku reviziji
u zvanju mlađi savetnik, u Grupi za reviziju programa – izgradnja institucija i jačanje kapaciteta; društveno-ekonomski i regionalni razvoj; zapošljavanje, socijalna politika, obrazovanje, promovisanje rodne ravnopravnosti i razvoj ljudskih resursa – Nacionalni akcioni program
2 izvršioca

Opis poslova: učestvuje u pripremi operativnih planova revizije za programe, u okviru delokruga Grupe; učestvuje u prikupljanju revizorskih dokaza u skladu sa usvojenom metodologijom; sprovodi računske kontrole i testiranja u skladu sa usvojenom metodologijom; učestvuje u formiranju revizorskih dosijea; priprema podatke za izradu izveštaja i mišljenja o sprovođenju navedenog programa; učestvuje u izvršavanju manje složenih poslova i vodi računa da obezbedi efikasnije i racionalnije izvođenje revizija i razvoju tehničke i tehnološke podrške tokom ostvarivanja revizije; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit; najmanje jedna godina radnog iskustva u struci ili najmanje 5 godina radnog staža u državnim organima, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

2. Radno mesto za stručnu podršku reviziji
u zvanju mlađi savetnik, u Grupi za reviziju u okviru programa regionalna i teritorijalna saradnja
2 izvršioca

Opis poslova: učestvuje u pripremi operativnih planova revizije za programe, u okviru delokruga Grupe; učestvuje u prikupljanju revizorskih dokaza u skladu sa usvojenom metodologijom; sprovodi računske kontrole i testiranja u skladu sa usvojenom metodologijom; učestvuje u formiranju revizorskih dosijea; priprema podatke za izradu izveštaja i mišljenja o sprovođenju navedenog programa; učestvuje u izvršavanju manje složenih poslova i vodi računa da obezbedi efikasnije i racionalnije izvođenje revizija i razvoju tehničke i tehnološke podrške tokom ostvarivanja revizije; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit; najmanje jedna godina radnog iskustva u struci ili najmanje 5 godina radnog staža u državnim organima, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

III Mesto rada: Beograd, Nemanjina 4

IV Faze izbornog postupka i učešće kandidata (za oba oglašena radna mesta): izborni postupak sprovodi se iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne, posebne funkcionalne i ponašajne kompetencije i faze u kojoj se sprovodi intervju sa komisijom.

U izbornom postupku za sva izvršilačka radna mesta proveravaju se:
Opšte funkcionalne kompetencije, i to:
• organizacija i rad državnih organa RS – proveravaće se putem testa (pismeno);
• digitalna pismenost – proveravaće se rešavanjem zadataka (praktičnim radom na računaru);
• poslovna komunikacija – proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije digitalna pismenost, ako posedujete važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o poznavanju rada na računaru, na traženom nivou i želite da na osnovu njega budete oslobođeni testiranja kompetencije – digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavite i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji. Komisija će na osnovu priloženog dokaza doneti odluku da li može ili ne može da prihvati dokaz koji ste priložili umesto testovne provere.

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija: Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija, i to:

• Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada poslovi revizije – Sprovođenje godišnjeg plana interne revizije – proveravaće se putem simulacije (usmeno).
• Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – Propisi iz nadležnosti organa (Uredba o upravljanju programima pretpristupne pomoći EU u okviru instrumenata pretpristupne pomoći (IPA II), za period 2014.-2020. godine) – proveravaće se putem simulacije (usmeno).

• Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – strani jezik (Engleski B1) – proveravaće se usmeno putem razgovora.

Napomena: ukoliko učesnik konkursa poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o znanju engleskog jezika, na traženom nivou i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije znanje stranog jezika, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Znanje stranih jezika koji su traženi konkursom), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji, a da će Komisija će na osnovu priloženog dokaza doneti odluku da li može ili ne može da prihvati dokaz koji je priložen umesto usmene provere.

Provera ponašajnih kompetencija: Ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet) – proveravaće se putem psihometrijskih testova, uzoraka ponašanja i intervjua baziranom na kompetencijama.

Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata: Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa – proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs.

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije, www.aa.gov.rs.

V Datum i mesto provere kompetencija učesnika konkursa u izbornom postupku (za oba oglašena radna mesta): Konkursna komisija je odlučila da će se među kandidatima koji konkurišu na navedena radna mesta, čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, provera navedenih kompetencija obaviti počev od 26. avgusta 2019. godine.

Provera opštih funkcionalnih kompetencija i ponašajnih kompetencija za oba oglašena radna mesta će se obaviti u Službi za upravljanje kadrovima, u Palati “Srbija” Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 2 (istočno krilo). Provera posebnih funkcionalnih kompetencija i intervju sa komisijom za oba oglašena radna mesta će se obaviti u prostorijama Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije (Nemanjina 4, osmi sprat).

Kandidati će o datumu, mestu i vremenu svake faze izbornog postupka biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona ili imejl-adrese), koje navedu u svojim obrascima prijave ili putem telegrama na adresu koju su naveli u obrascu prijave.

VI Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave za konkurs: Prijava na konkurs šalje se poštom na adresu Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije, Nemanjina 11, 11000 Beograd, ili predaje neposredno u pisarnici Vlade Republike Srbije, Beograd, Nemanjina 11, sa naznakom „Za javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta (naziv radnog mesta)”.

VII Lica koja su zadužena za davanje obaveštenja: Savo Rončević i Tatjana Vesković, tel: 011/3639-978, Kancelarija za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije, od 10 do 13 časova.

VIII Opšti uslovi za zaposlenje: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

IX Rok za podnošenje prijava: Rok za podnošenje prijava je osam dana i počinje da teče narednog dana od dana oglašavanja konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

X Prijava na javni konkurs: Prijava na javni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima: www.suk.gov.rs i Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije: www.aa.gov.rs ili u štampanoj verziji na pisarnici Vlade Republike Srbije, Beograd, Nemanjina 11.

Prilikom predaje prijave na javni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak. Podnosioci prijave se obaveštavaju o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

XI Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom: original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu); original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo).

Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 01. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama. Fotokopije dokumenata koje nisu overene od nadležnog organa neće se razmatrati.

XII Rok za podnošenje dokaza: Kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od (5) pet radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.

Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka.

Dokazi se dostavljaju na navedenu adresu: Kancelarija za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije, Beograd, Nemanjina 11.

Kandidati koji konkurišu na više radnih mesta, koja se razlikuju u pogledu traženih dokaza o dužini radnog iskustva u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo), dužni su da ih dostave, u originalu ili overenoj fotokopiji, prema uslovu o dužini radnog iskustva u struci iz radnih mesta na koja konkurišu.

XIII Trajanje radnog odnosa: Za oglašena radna mesta radni odnos zasniva se na neodređeno vreme.

NAPOMENE: Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu podležu probnom radu u trajanju od šest meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa.

Saglasno članu 9 Zakona o državnim službenicima, propisano je da su kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata vrši na osnovu provere kompetencija. Položen državni stručni ispit nije uslov, niti prednost za zasnivanje radnog odnosa.

Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima / uverenje o položenom pravosudnom ispitu. Odredbom člana 9 i člana 103 Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/2016) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Potrebno je da kandidat u delu Izjava*, u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama, kao povereni posao), biće odbačene.

Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao direktor Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije.

Ovaj konkurs se objavljuje na internet prezentaciji (www.aa.gov.rs) i oglasnoj tabli Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije: na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima: www.suk.gov.rs, na portalu e-Uprave, na internet prezentaciji, oglasnoj tabli i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.Pregledano: 873 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters