Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik elektrotehničke grupe predmeta Puno radno vreme

na Srednja tehnička škola "Mihajlo Pupin", u Beograd (Poslato na 08-08-2019)

Srednja tehnička škola “Mihajlo Pupin”, Beograd

Potrebno lice za rad na poslovima nastavnika stručnih predmeta (Elektrotehnika), 100% radnog vremena, na određeno vreme do kraja školske 2019/2020. godine, u Srednjoj tehničkoj školi “Mihajlo Pupin”, Trg Nikole Pašića 7, Beograd.

Uz molbu i radnu biografiju sa opštim podacima, dostaviti:

overenu kopiju diplome – diploma Elektrotehničkog fakulteta (diplomirani inženjer elektrotehnike )
original ili overenu kopiju državljanstva
original ili overenu kopiju da lice nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje
Vrsta i stepen stručne spreme u skladu sa Pravilnikom o vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Elektrotehnika, a u skladu sa članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (ZOSOV-a). Shodno napred navedenom u skladu sa čl. 140 ZOSOV-a nastavnik mora imati obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina, stečeno na visokoškolskoj ustanovi od najmanje 30 bodova i 6 bodova prakse.

Zainteresovani kandidati svoja dokumenta mogu poslati na adresu škole: Trg Nikole Pašića 7.

Rok za dostavljanje prijava je
14.08.2019.Pregledano: 372 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters