Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik farmaceutske grupe predmeta Puno radno vreme

na Srednja škola "Sveti Sava", Beograd u Beograd (Poslato na 08-08-2019)

Potrebno lice za rad na poslovima nastavnika farmaceutske grupe predmeta sa 100% radnog vremena na određeno vreme do kraja školske 2019/2020. godine.Sedište poslodavca: Beograd, ulica Dečanska 8.Uz molbu i radnu biografiju sa opštim podacima, dostaviti:

overenu kopiju diplome
original ili overenu kopiju državljanstva
original ili overenu kopiju uverenja da lice nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje

Prijave dostaviti lično ili poštom na adresu škole - Dečanska 8.Vrsta i stepen stručne spreme u skladu sa Pravilnikom o vrsti obrazovanja nastavnika u stručnim školama, a u skladu sa čl. 140. stav 1 i 2. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (ZOSOV-a). Shodno napred navedenom u skladu sa čl. 142. stav 1, 2, 3 i 4. ZOSOV-a nastavnik mora imati obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi od najmanje 30 bodova i 6 bodova prakse.

Rok za dostavljanje prijava je
14.08.2019.


Pregledano: 454 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters