Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik fizičkog vaspitanja Puno radno vreme

na Srednja škola "Dositej" Beograd u Beograd (Poslato na 08-08-2019)

Srednja škola “Dositej” Beograd

NASTAVNIK FIZIČKOG VASPITANJA (100% radnog vremena)

Uslovi rada i ostali uslovi:

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, predviđenih članom 24. stav 1. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 i 113/17) i članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS”, br. 88/2017), prijavljeni kandidati treba da ispunjavaju uslove u pogledu vrste tražene stručne spreme, utvrđene Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama (“Sl. glasnik – Prosvetni glasnik”, broj 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 5/11, 8/11, 9/13, 6/14, 5/15, 6/15 I 21/15).

Potrebna dokumentacija:

- CV (radna biografija);

- overena fotokopija diplome;

- overena fotokopija o položenom stručnom ispitu, odnosno licenci;

- izvod iz matične knjige rođenih;

- uverenje o državljanstvu;

- očitana lična karta;

- ostala raspoloživa dokumentacija;

- uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima;

- uverenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična dela, uverenje nadležnog suda i MUP-a dostavlja izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu.

U postupku odlučivanja o izboru nastavnika, direktor vrši uži izbor kandidata koje upućuje na prethodnu proveru psihofizičkih sposobnosti, u roku od 8 (osam) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Proveru psihofizičkih sposobnosti za rad sa decom i učenicima vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja, primenom standardizovanih postupaka.

U roku od 8 (osam) dana od dana dobijanja rezultata provere, direktor pribavlja mišljenje organa upravljanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Sva fotokopirana dokumenta moraju biti overena.

Prijavu sa dokazima o ispunjavanju traženih uslova i sažetu biografiju dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave slati na adresu škole, sa naznakom:

“Za konkurs”.

Srednja škola “Dositej”
Adresa: Nušićeva 12a, III sprat, 11000 Beograd
Kontakt telefon: 011/323-55-00

Rok za dostavljanje prijava je 13.08.2019.Pregledano: 561 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters