Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Direktor Puno radno vreme

na KUĆA LEGATA u Beograd (Poslato na 10-08-2019)

KUĆA LEGATA
11000 Beograd, Knez Mihailova 46
tel. 011/7700-299

Direktor
na period od četiri godine

USLOVI: visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka ili iz umetničke, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-umetničkog polja na osnovnim akademskim studijama, strukovnim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master na akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje pet godina radnog radnog iskustva u struci i na poslovima u oblasti kulture, od čega najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja pravnim subjektima u oblasti kulture; znanje stranog jezika; znanje rada na računaru; da se protiv kandidata ne vodi istraga i da nije osuđivan za krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti; državljanstvo Republike Srbije. Prilikom izbora kandidata za direktora Upravni odbor će ceniti i sledeća dopunska znanja i sposobnosti: poznavanje poslovanja pravnih subjekata iz delatnosti kojom se Ustanova bavi i rukovođenja njihovim resursima; iskustvo u upravljanju sredstvima, ljudskim i ostalim resursima; iskustvo u iniciranju, organizaciji i realizaciji projekata koji su vezani za izložbene, edukativne i društveno angažovane projekte, kao i iskustvo u obezbeđivanju sredstava za realizaciju projekata; rezultate u radu na animaciji i edukaciji publike, radu sa mladima (publikom i autorima) i proširenju turističke ponude kulturnim i umetničkim programima i proizvodima; poznavanje novih tehnologija i njihove primene u redovnim i projektnim aktivnostima institucija kulture; sposobnost komunikacije sa javnošću. Pored navedenih dopunskih znanja i sposobnosti Upravni odbor će ceniti i da li je obrazovno-naučno ili obrazovno-umetničko polje, u okviru koga je stečeno visoko obrazovanje kandidata, primereno delatnosti ustanove za koju kandidat konkuriše za direktora, poslovima u okviru utvrđene delatnosti ustanove i dr. Kandidat koji je zainteresovan za učešće na konkursu dužan je da pisanim putem zatraži od Kuće legata opštu dokumentaciju radi učešća na konkursu. Opšta dokumentacija obuhvata: redovan godišnji finansijski izveštaj Kuće legata za 2018. godinu, Program rada i finansijski plan Kuće legata za 2019. godinu, Statut Kuće legata, pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova Kuće legata koji je u primeni, model ugovora o radu sa direktorom, podatak o visini plate direktora Kuće legata. Opšta dokumentacija radi učešća na konkursu može se preuzeti lično u Kući legata, Iličićeva 1, Beograd, za vreme trajanja konkursa, svakog radnog dana u periodu od 12:00 do 15:00 časova. Konkursna prijava za imenovanje kandidata za direktora mora da sadrži: predlog Programa rada i razvoja Kuće legata za period od četiri godine; diplomu o stečenom visokom obrazovanju; isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u struci i u oblasti kulture (radna knjižica, potvrde ili drugi akti na osnovu kojih se dokazuje da ima pet godina radnog iskustva sa visokim obrazovanjem i na poslovima u oblasti kulture); isprave kojima se se dokazuje radno iskustvu na poslovima rukovođenja pravnim subjektima u oblasti kulture (radna knjižica, potvrde ili drugi akti na osnovu kojih se dokazuje da ima tri godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja pravnim subjektima u oblasti kulture); isprave kojima se dokazuje znanje stranog jezika; isprave kojima se dokazuje znanje rada na računaru; isprava kojima se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi istraga i da nije osuđivan za krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti; uverenje o državljanstvu Republike Srbije; izvod iz matične knjige rođenih; biografiju kandidata koja mora da sadrži elemente kojima se dokazuju dopunska znanja i sposobnosti navedeni u ovom Konkursu, sa kratkim pregledom ostvarenih rezultata u radu; izjavu kandidata da je upoznat sa opštom dokumentacijom Ustanove. Postupak za imenovanje kandidata za direktora: upravni odbor pregleda sve prispele prijave na javni konkurs i ocenjuje da li kandidati za direktora ispunjavaju uslove predviđene javnim konkursom, o čemu se vodi zapisnik. Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi Upravni odbor će odbaciti zaključkom protiv koga se može izjaviti posebna žalba osnivaču u roku od tri dana od dana dostavljanja zaključka. Žalba na zaključak ne zadržava izvršenje zaključka. Upravni odbor obavlja razgovor sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz konkursa i u roku od 30 dana od dana završetka javnog konkursa dostavlja osnivaču obrazloženi predlog liste kandidata. Lista kandidata sadrži mišljenje Upravnog odbora o stručnim i organizacionim sposobnostima svakog kandidata i zapisnik o obavljenom razgovoru. Osnivač imenuje direktora Ustanove sa Liste kandidata. Rešenje o imenovanju direktora objavljuje se u „Službenom listu grada Beograda”. Dostavljanje prijava: Prijave na javni konkurs dostaviti u zatvorenim kovertama na adresu: Kuća legata, Iličićeva 1, Beograd, sa naznakom „Za javni konkurs – izbor direktora Kuće legata”. Prijave se predaju putem pošte ili lično u periodu od 12:00 do 15:00 časova, svakog radnog dana tokom trajnja konkursa, u Kući legata, Iličićeva 1, Beograd. Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objavljivanja javnog konkursa. Rok počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja javnog konkursa. Obaveštenja o konkursu zainteresovani kandidati mogu dobiti putem brojeva telefona Kuće legata: 011/77-00-299 i 011/77-00-320, svakog radnog dana od 12:00 do 15:00 časova, ili putem elektronske pošte: kucalegata@kucalegata.org.


Pregledano: 471 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters